نمایه نویسندگان

آ

 • آهنگرانی، مریم تأثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 384-371]

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا اثر اسموپرایمینگ بذر، محلول‏پاشی روی و آهن بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 195-207]
 • احمدی، خدیجه ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، مورفوفیزیولوژیک و آنزیم‌های آنتی اکسیدانت ارقام جو در تحمل به شوری طبیعی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 275-292]
 • احمدی، خدیجه بررسی اثر پرایمینگ برجوانه‌زنی بذر و صفات مورفو-فیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulacaoleracea L.) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 293-310]
 • احمدلو، فاطمه ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 370-359]
 • اسکویی، بیتا بررسی اثر دمای انبار و قوه نامیه اولیه بر عوامل جوانه‌زنی و فعالیت آنزیمی بذر دو رقم پیاز (Allium cepa L.) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 103-112]
 • اسماعیلی، احسان تأثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 384-371]
 • اصغری دشتابی، زینب تأثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 384-371]
 • اعتماد، وحید بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای بذر پسته (Pistacia vera L.) جنگل خواجه کلات مشهد [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 357-347]
 • افشار، حدیث بررسی اثر دمای انبار و قوه نامیه اولیه بر عوامل جوانه‌زنی و فعالیت آنزیمی بذر دو رقم پیاز (Allium cepa L.) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 103-112]
 • اکبری، غلام ‌علی تنوع ژنتیکی نمو فیزیولوژیک بذر طی رسیدگی در برخی از اکوتیپ‌های زیره‌ سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 131-144]
 • اکبری، مهری تحلیل و پیش‌بینی اقلیم استان گیلان با استفاده از سری زمانی گاهشناسی درختی در مخاطرات تولید بذر گیاهان [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 145-159]
 • الفتی، جمالعلی گروه‌بندی ژنوتیپ‌های لوبیاتحت تنش خشکی درمرحله جوانه‌زنی بذر و مطالعه بیان برخی از ژن‌ها در ژنوتیپ‌های حساس و متحمل [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 209-224]
 • اله‌رسانی، مهدی مقایسه شاخص‌های جوانه‌زنی، صفات مورفو-فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور و گیاهچه‌های گوار و نخود تحت کاربرد سطوح مختلف نانوذرات روی و آهن [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 259-274]
 • امیدی، حشمت بررسی اثرات دگرآسیبی بقایای کینوا بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک گندم [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 29-44]
 • امیدی، حشمت ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، مورفوفیزیولوژیک و آنزیم‌های آنتی اکسیدانت ارقام جو در تحمل به شوری طبیعی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 275-292]
 • امیدی، حشمت بررسی اثر پرایمینگ برجوانه‌زنی بذر و صفات مورفو-فیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulacaoleracea L.) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 293-310]
 • امرایی، نسیم بررسی اثرات دگرآسیبی بقایای کینوا بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک گندم [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 29-44]
 • امرایی، نسیم بررسی اثر پرایمینگ برجوانه‌زنی بذر و صفات مورفو-فیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulacaoleracea L.) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 293-310]

ب

 • بام‌نشین، مهسا بهینه‌سازی رشد گیاهچه و بررسی تولید تاکسان در کشت درون‌شیشه‌ای سرخدار (Taxus baccata L.) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 77-89]
 • برادران سیرجانی، احسان بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای بذر پسته (Pistacia vera L.) جنگل خواجه کلات مشهد [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 357-347]

پ

 • پورقاسمیان، نسیبه کاهش اثرات منفی تنش خشکی در گیاهچه کنجد با استفاده از پیش‏تیمار و آبیاری‌کردن با عصاره‏های تفاله موم زنبور عسل و گیاه شیرین‌بیان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 45-62]

ج

 • جباری قلعه خاکی، شعیب تأثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 384-371]
 • جلالی هنرمند، سعید ارزیابی قابلیت پرایمینگ بذر با سلنیوم برای بهبود بذرهای فرسوده عدس (Lens culinaris Medic) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 13-28]

ح

 • حاتم‌زاده، عبداله بهینه‌سازی رشد گیاهچه و بررسی تولید تاکسان در کشت درون‌شیشه‌ای سرخدار (Taxus baccata L.) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 77-89]
 • حیدری، منظر آنالیز پروتیوم بذور گندم تحت تنش خشکی شدید و احیاء [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 245-257]
 • حیدرزاده، علی ارزیابی برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گیاهان خرفه، تاج‌خروس و پنیرک در شرایط تنش شوری و خشکی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • حسنی، زهرا بررسی اثر پرایمینگ برجوانه‌زنی بذر و صفات مورفو-فیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulacaoleracea L.) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 293-310]
 • حسنی، فرشید ارزیابی تأثیر قارچ‌های بذرزاد روی جوانه‌زنی، سلامت و کیفیت توده‌های بذری بومی رازیانه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 113-130]
 • حسنی، فرشید بررسی ویژگی‌های زراعی و پایداری عملکرد برخی ژنوتیپ‌های متوسط-دیررس سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 311-323]
 • حمیدی‌مقدم، ابوالقاسم تأثیر تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر شاخص‌های جوانه‌زنی، ترکیبات فنولی کل و فعالیت آنزیمی در بذر حنا (Lawsoniainermis L.) [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 411-397]

خ

 • خالدی، نیما ارزیابی تأثیر قارچ‌های بذرزاد روی جوانه‌زنی، سلامت و کیفیت توده‌های بذری بومی رازیانه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 113-130]
 • خالدی، نیما بررسی ترکیبات و اثرات ضدقارچی اسانس‌های توده‌های بذری بومی زیره سبز روی قارچ‌های بذرزاد [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 345-325]
 • خوش‌نژاد، ناصر اثر پرایمینگ بذر و نشاکاری بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد قند و اجزای عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 91-102]

د

 • دلفانی، مریم اثر پیش‌تیمار سدیم نیتروپروساید بر بهبود جوانه‌زنی و رشد اولیه سیاهدانه (Nigella sativa) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 177-194]
 • دهشیری، عباس ارزیابی تأثیر قارچ‌های بذرزاد روی جوانه‌زنی، سلامت و کیفیت توده‌های بذری بومی رازیانه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 113-130]
 • دیوسالار، مریم بررسی اثر دمای انبار و قوه نامیه اولیه بر عوامل جوانه‌زنی و فعالیت آنزیمی بذر دو رقم پیاز (Allium cepa L.) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 103-112]

ر

 • رسولی، مهرداد اثر برازینواستروئید بر صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 63-76]
 • رضازاده، علیرضا اثر رطوبت بذر و مدت زمان انبارداری بر تنش اکسیداتیو در بذر‌های جو [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 428-413]
 • رمضانی، سید حمیدرضا مقایسه شاخص‌های جوانه‌زنی، صفات مورفو-فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور و گیاهچه‌های گوار و نخود تحت کاربرد سطوح مختلف نانوذرات روی و آهن [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 259-274]

ز

 • زارع، لیلا ارزیابی تأثیر قارچ‌های بذرزاد روی جوانه‌زنی، سلامت و کیفیت توده‌های بذری بومی رازیانه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 113-130]

س

 • سلطانی، الیاس تنوع ژنتیکی نمو فیزیولوژیک بذر طی رسیدگی در برخی از اکوتیپ‌های زیره‌ سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 131-144]
 • سلیقه، محمد تحلیل و پیش‌بینی اقلیم استان گیلان با استفاده از سری زمانی گاهشناسی درختی در مخاطرات تولید بذر گیاهان [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 145-159]
 • سمیع‌زاده لاهیجی، حبیب ا.. گروه‌بندی ژنوتیپ‌های لوبیاتحت تنش خشکی درمرحله جوانه‌زنی بذر و مطالعه بیان برخی از ژن‌ها در ژنوتیپ‌های حساس و متحمل [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 209-224]

ش

 • شیرزاد، فرزاد تحلیل و پیش‌بینی اقلیم استان گیلان با استفاده از سری زمانی گاهشناسی درختی در مخاطرات تولید بذر گیاهان [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 145-159]
 • شرفی، زینب ارزیابی برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گیاهان خرفه، تاج‌خروس و پنیرک در شرایط تنش شوری و خشکی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]

ص

 • صالحی، آزاده ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 370-359]
 • صالحی سلمی، محمدرضا اثر اسموپرایمینگ بذر، محلول‏پاشی روی و آهن بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 195-207]
 • صالحی وژده نظری، مهدیه ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 370-359]
 • صبوری فرد، حسین ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، مورفوفیزیولوژیک و آنزیم‌های آنتی اکسیدانت ارقام جو در تحمل به شوری طبیعی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 275-292]
 • صدقی، محمد تغییرات سیستم دفاعی گندم بهاره با کاربرد عنصر روی و بذرهای زی‌فزونی‌شده با این عنصر در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 225-244]
 • صلاحی، مجتبی تأثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 384-371]

ط

 • طاهرنژاد، زهرا بررسی ویژگی‌های زراعی و پایداری عملکرد برخی ژنوتیپ‌های متوسط-دیررس سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 311-323]

ع

 • عابدی، بهرام تأثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 384-371]
 • عباسی، امین تغییرات سیستم دفاعی گندم بهاره با کاربرد عنصر روی و بذرهای زی‌فزونی‌شده با این عنصر در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 225-244]
 • علیجانی، بهلول تحلیل و پیش‌بینی اقلیم استان گیلان با استفاده از سری زمانی گاهشناسی درختی در مخاطرات تولید بذر گیاهان [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 145-159]
 • علی‌قلی‌پور شربیانی، محمود تغییرات سیستم دفاعی گندم بهاره با کاربرد عنصر روی و بذرهای زی‌فزونی‌شده با این عنصر در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 225-244]

ف

 • فدایی، هادی بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای بذر پسته (Pistacia vera L.) جنگل خواجه کلات مشهد [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 357-347]
 • فرهنگی‌آبریز، سالار تغییرات کیفیت بذرهای سویا در واکنش به سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 395-385]
 • فرهودی، روزبه بررسی روش‌های شکست خواب بذر بابا آدم (Arctium lappa) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 161-175]
 • فقیهی، سهیلا تنوع ژنتیکی نمو فیزیولوژیک بذر طی رسیدگی در برخی از اکوتیپ‌های زیره‌ سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 131-144]

ق

 • قادری، علی ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، مورفوفیزیولوژیک و آنزیم‌های آنتی اکسیدانت ارقام جو در تحمل به شوری طبیعی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 275-292]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم تغییرات کیفیت بذرهای سویا در واکنش به سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 395-385]
 • قبادی، مختار ارزیابی قابلیت پرایمینگ بذر با سلنیوم برای بهبود بذرهای فرسوده عدس (Lens culinaris Medic) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 13-28]
 • قمری زارع، عباس ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 370-359]

ک

 • کاویانی، مریم اثر برازینواستروئید بر صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 63-76]
 • کبیری، رزیتا اثر پیش‌تیمار سدیم نیتروپروساید بر بهبود جوانه‌زنی و رشد اولیه سیاهدانه (Nigella sativa) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 177-194]
 • کلاگری، محسن ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 370-359]
 • کوباز، پریسا آنالیز پروتیوم بذور گندم تحت تنش خشکی شدید و احیاء [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 245-257]

ل

 • لطفی جلال آبادی، امین اثر اسموپرایمینگ بذر، محلول‏پاشی روی و آهن بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 195-207]

م

 • محسن‌زاده گلفزانی، محمد گروه‌بندی ژنوتیپ‌های لوبیاتحت تنش خشکی درمرحله جوانه‌زنی بذر و مطالعه بیان برخی از ژن‌ها در ژنوتیپ‌های حساس و متحمل [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 209-224]
 • محمدیان، آمنه اثر اسموپرایمینگ بذر، محلول‏پاشی روی و آهن بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 195-207]
 • مدحج، عادل بررسی روش‌های شکست خواب بذر بابا آدم (Arctium lappa) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 161-175]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد ارزیابی برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گیاهان خرفه، تاج‌خروس و پنیرک در شرایط تنش شوری و خشکی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • مرادی، روح اله کاهش اثرات منفی تنش خشکی در گیاهچه کنجد با استفاده از پیش‏تیمار و آبیاری‌کردن با عصاره‏های تفاله موم زنبور عسل و گیاه شیرین‌بیان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 45-62]
 • مرادیان، زهرا اثر رطوبت بذر و مدت زمان انبارداری بر تنش اکسیداتیو در بذر‌های جو [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 428-413]
 • مرتضویان، سید محمد مهدی تنوع ژنتیکی نمو فیزیولوژیک بذر طی رسیدگی در برخی از اکوتیپ‌های زیره‌ سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 131-144]
 • میرجلیلی، محمدحسین بهینه‌سازی رشد گیاهچه و بررسی تولید تاکسان در کشت درون‌شیشه‌ای سرخدار (Taxus baccata L.) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 77-89]
 • مرشدلو، ملیحه تأثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 384-371]
 • میرمحمودی، تورج اثر پرایمینگ بذر و نشاکاری بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد قند و اجزای عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 91-102]
 • مستشاری‌راد، فاطمه گروه‌بندی ژنوتیپ‌های لوبیاتحت تنش خشکی درمرحله جوانه‌زنی بذر و مطالعه بیان برخی از ژن‌ها در ژنوتیپ‌های حساس و متحمل [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 209-224]
 • مسلم‌خانی، کبری بررسی ویژگی‌های زراعی و پایداری عملکرد برخی ژنوتیپ‌های متوسط-دیررس سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 311-323]
 • معتمدی، محمد بررسی روش‌های شکست خواب بذر بابا آدم (Arctium lappa) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 161-175]
 • ملکی فراهانی، سعیده اثر رطوبت بذر و مدت زمان انبارداری بر تنش اکسیداتیو در بذر‌های جو [دوره 8، شماره 4، 1400، صفحه 428-413]
 • منصوری، علی بررسی اثرات دگرآسیبی بقایای کینوا بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک گندم [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 29-44]
 • مهرکیش، مهتاب ارزیابی قابلیت پرایمینگ بذر با سلنیوم برای بهبود بذرهای فرسوده عدس (Lens culinaris Medic) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 13-28]
 • مهرنیا، محسن ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، مورفوفیزیولوژیک و آنزیم‌های آنتی اکسیدانت ارقام جو در تحمل به شوری طبیعی [دوره 8، شماره 3، 1400، صفحه 275-292]

ن

 • نقی‌زاده، مهدی اثر پیش‌تیمار سدیم نیتروپروساید بر بهبود جوانه‌زنی و رشد اولیه سیاهدانه (Nigella sativa) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 177-194]
 • نقوی، محمدرضا بهینه‌سازی رشد گیاهچه و بررسی تولید تاکسان در کشت درون‌شیشه‌ای سرخدار (Taxus baccata L.) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 77-89]
 • نوروزی‌شرف، علی‌رضا اثر برازینواستروئید بر صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 63-76]