اخبار و اعلانات

اسامی داوران سال 1397

1) دکتر سید محمدرضا احتشامی استادیار دانشگاه گیلان 2) دکتر ابوذر هاشم پور استادیار پژوهش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 3) دکتر محسن قاسمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 4) دکتر حسین صادقی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 5) دکتر آیدین حمیدی دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 6) دکتر آرزو پراور فارغ التحصیل دانشگاه شاهد 7) دکتر فاطمه احمدلو استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 8) دکتر بیتا اسکوئی استادیار پژوهش موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال 9) دکتر عبدا... حسن زاده قورت تپه دانشیار پژوهش سازمان ...

مطالعه بیشتر