اخبار و اعلانات

نمایه شدن نشریه در پایگاه DOAJ

مطابق آخرین لیست منتشر شده در پایگاه نشریات دسترسی آزاد(DOAJ) در تاریخ 20 ژانویه 2020، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران موفق به پذیرش جهت نمایه سازی نشریه در این پایگاه گردید.

مطالعه بیشتر

اسامی داوران سال 1397

1) دکتر سید محمدرضا احتشامی استادیار دانشگاه گیلان 2) دکتر ابوذر هاشم پور استادیار پژوهش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 3) دکتر محسن قاسمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 4) دکتر حسین صادقی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 5) دکتر آیدین حمیدی دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 6) دکتر آرزو پراور فارغ التحصیل دانشگاه شاهد 7) دکتر فاطمه احمدلو استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 8) دکتر بیتا اسکوئی استادیار پژوهش موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال 9) دکتر عبدا... حسن زاده قورت تپه دانشیار پژوهش سازمان ...

مطالعه بیشتر