شماره جاری: دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-150 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

مقاله پژوهشی

2. بررسی تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه گندم

صفحه 145-159

عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ فرشید حسنی؛ سید علی طباطبائی


9. تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین گیاه Atriplex halimus

صفحه 256-270

آزاده دیلم؛ حامد روحانی؛ حسین صبوری؛ ابراهیم غلامعلی پورعلمداری