نمایه شدن نشریه در پایگاه DOAJ

مطابق آخرین لیست منتشر شده در پایگاه نشریات دسترسی آزاد(DOAJ) در تاریخ 20 ژانویه 2020، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران موفق به پذیرش جهت نمایه سازی نشریه در این پایگاه گردید.