ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، مورفوفیزیولوژیک و آنزیم‌های آنتی اکسیدانت ارقام جو در تحمل به شوری طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 دپارتمان مهندسی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی، خراسان رضوی، خراسان، ایران

چکیده

شناسایی و توسعه کشت ارقام متحمل به شوری، یکی از راهکارهای بهبود عملکرد است. به­منظور بررسی تأثیر شوری بر صفات کمی و کیفی ارقام دیم و آبی جو، این آزمایش در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 1397 اجرا شد. عامل­های آزمایش شامل ارقام جو (ریحان، جلگه، خرم و ایذه) در واکنش به چهار سطح شوری (عدم اعمال شوری به­عنوان شاهد و شوری 5، 10، 15 و 20 دسی­زیمنس بر متر با نمک دریاچه قم) بودند. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. صفات مورد اندازه­گیری شامل شاخص­های جوانه­زنی، رنگدانه­های فتوسنتزی، ترکیبات محلول و دو آنزیم آنتی­اکسیدانت بودند. نتایج نشان داد که بیش­ترین میزان مؤلفه­های جوانه­زنی همچون درصد جوانه­زنی (71/79 درصد)، سرعت جوانه­زنی (18/5 بذر در روز)، طول ریشه­چه (55/6 سانتی­متر)، طول ساقه­چه (46/8 سانتی­متر)، شاخص طولی (1/70) و وزنی بنیه گیاهچه (17/165) در عدم تنش شوری به­دست آمد. با افزایش سطوح شوری، محتوای نسبی آب، شاخص پایداری غشاء و محتوای پروتئین ارقام کاهش یافت و محتوای کاروتنوئید، پرولین، مالون­دی­آلدئید و آنزیم­های سوپراکسیددیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز در بالاترین سطح شوری به­دست آمد. در بین ارقام جو مورد مطالعه رقم خرم در بالاترین سطح شوری، بیش­ترین درصد و سرعت جوانه­زنی و هم­چنین صفات فیزیولوژیک را داشت. به­نظر می­رسد این رقم دیم در شرایط تنش شوری جوانه­زنی و رشد قابل توجهی داشته باشد. در مراحل بعد می­توان ارقام جلگه و ایذه را نیز توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of germination, morphphysiological and antioxidant enzymes of barley cultivars in tolerance to natural salinity

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Ahmadi 1
 • Heshmat Omidi 2
 • Mohsen Mehrnia 3
 • Ali Ghaderi 4
 • Hossein Sabouri Fard 4
1 PhD student in Plant Physiology, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran, Iran
2 Associate Professor and member of the faculty, Department of Agriculture and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran Iran
3 Master of Agroacology, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran, Iran
4 Department of Plant Production Engineering, Faculty of Agriculture, Technical and Vocational University of Khorasan Razavi Province, Khorasan, Iran
چکیده [English]

Identification and development of salinity cultivation cultivars, one of the ways to improve performance. The development of salt-tolerant cultivars is a potentially effective approach for minimizing yield losses.In order to investigate the effects of salinity on the qualitative and quantitative traits of rainfed and irrigated barley cultivars, this experiment was conducted in Crop Physiology Laboratory of Shahed University in 2019. Experimental factors included barley cultivars (Reyhan, Jolgeh, Khorram and Izeh) in response to four salinity levels (no salinity as control and salinity of 5, 10, 15 and 20 ds/m with Qom lake salt).The experiment was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with three replications. The measured traits included germination indices, photosynthetic pigments, soluble compounds and two antioxidant enzymes. Results showed that the highest germination components such as germination percentage (79.71%), germination rate (5.18 seeds per day), root length (6.55 cm), stem length (8.46 cm), longitudinal index (70.1) and the weight of the seedlings (165.17) in the absence of salinity stress.. With increasing salinity levels, RWC, membrane stability index and protein content of cultivars decreased and the content of carotenoid, proline, MDA and antioxidant enzymes superoxide dismutase and ascorbate peroxidase were highest in salinity. Among the studied barley cultivars, Khorram had the highest percentage and rate of germination as well as soluble compounds at the highest salinity level. This cultivar appears to have significant germination and growth under salinity stress conditions. In the later stages it is possible to recommend flat and Izeh cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antioxidant
 • Barley
 • Chlorophyll
 • MDA
 • Proline
 • Salinity
Ahmadi, K. and Omidi, H. 2019. Evaluation of morphological characteristics, yield components and catalase enzymes activity of Lallemantia royleana Benth. Under drought stress. Agro ecology, 11(2): 757-774. (In Persian)(Journal)
Ansari, O., Choghazardi, H.R., Sharif Zadeh, F. and Nazarli, H. 2012. Seed reserve utilization and seedling growth of treated seeds of mountain rye (Secale montanum) as affected by drought stress. Cercetări Agronomice în Moldova, 2(150): 43-48. (InPersian)(Journal)
Arnon, D.I. 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts. Poly phenol oxidase in Beta vulgaris. Plant Physiology, 24 (1):1 -150. (Journal)
Azooz, M.M., Ismail, A.M. and Abou Elhamd, M.F. 2009. Growth, Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzyme Activities as a Selection Criterion for the Salt Tolerance of Maize Cultivars. International Journal of Agriculture and Biology, 11(1): 21–26. (Journal)
 
Babaei, A., Fallahi, N., Asadi, F. and Hatami, N. 2015. Effect of osmotic pretreatment on wheat germination index under salinity stress. Journal of Crop Ecology, 4: 34-25. (In Persian)(Journal)
Bates, L.S., Waldern, R.P. and Teave, I.D. 1973. Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant and Soil, 39: 205-207. (Journal)
Bradford, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Annual Review of Biochemistry, 72: 248-254. (Journal)
Chamaani, F., Habibi, D., Khodabandeh, N., Davodifard, M. and Asgharzadeh, A. 2011. Effects of salinity stress on growth and antioxidant enzyme activity of wheat inoculated with plant growth promoting bacteria (Azotobacter chroocccum, Azospirillum lipoferum, Pseudomonase putida) and humic acid. Journal of Agronomy and Plant Breeding, 8(3): 39-55. (In Persian)(Journal)
Chaum, S. and Kirdmanee, C. 2009. Effect of salt stress on proline accumulation, photosynthetic ability and growth characters in two maize cultivars. Pakistan Botanical Journal. 41: 87-98. (Journal)
Demiral, T. and Turkan, I. 2005. Comparative lipid peroxidation, antioxidant defense systems and proline content in roots of two rice cultivars differing in salt tolerance. Environment Expel Botany, 53: 247-257. (Journal)
Fathi, A.R., Baradaran Firoozabadi, M. and Amerian, M.R. 2018. The effect of nitric oxide on seed germination and activities of some antioxidant enzymes in sesame under salt stress. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 5(3): 77-88. (In Persian)(Journal)
Fidalgo, F., Santos, A., Santos, I. and Salema, R. 2004. Effects of long-term salt stress on antioxidant defence systems, leaf water relations and chloroplast ultrastructure of potato plants. Annals of Applied Biology, 145:185-192. (Journal)
Giannopolitis, C.N. and Ries, S.K. 1977. Superoxide dismutase. I. Occurrence in higher plants.Journal of Plant Physiology, 59: 309-314. (Journal)
Gu, Z., Chen, D., Han, Y., Chen, Z. and Gu, F. 2008. Optimization of carotenoids extraction from Rhodobactersphaeroides. Learning With Technologies, 41: 1082–1088. (Journal)
Heath, R.L. and Packer, L. 1968. Photoperoxidation in isolated chloroplasts. 1. Kinetics and stiochiometry of fatty acid peroxidation, Arch Biochemistry Biophysics, 125. 189– 198. (Journal)
International Seed Testing Association (ISTA), 2010. International Rules for Seed Testing, Bassersdorf, Switzerland.
Karami, A. and Sepehri, A. 2018. Effect of Nano Titanium Dioxide and Sodium nitroprusside on seed germination, vigor index and antioxidant enzymes of Afzal barley seedling under salinity stress. . Iranian Journal of Seed Science and Technology, 5(3): 47-61. (In Persian)(Journal)
Khosh Kholgh Sima, N., Alitabar, R., Eghbalinejad, M., Babazadeh, P. and Taleahmad, S. 2013. Effect of Salinity on Germination and Threshold Salinity in Barley. Iranian Journal of Field CropsResearch, 11(1). 107-120. (In Persian)(Journal)
Kornejadi, A., Galeshi, S., Zeinali, A. and Rangi, M. 2004. Investigation of salinity tolerance of cotton seed in germination stage. Journal of Science and Agricultural Resources, 18(1): 109-126. (In Persian)(Journal)
Levitt, J. 1980. Response of Plants to Environmental Stresses: Water, Radiation, Salt and other Stresses. Collegiate Press, New Yourk. pp: 187-211. (Book)
Mansouri Gandomani, V., Omidi, H. and Bostani, A.A. 2019. Study on effects of pretreatment nanoparticlesilicon dioxide (SiO2) on seed germination and biochemical indicate of soybean (Glycinemax L.) cultivars Williams under salinity. Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(3): 299-315. (In Persian)(Journal)
Masoumiasl, A., Amiri-Fahliani, R. and Pakniyat, H. 2014. Improvement of salinity tolerance of barley by heterosis exploitation. Journal of Crop production, 7(3): 109-122. (In Persian)(Journal)
Meneguzzo, S., Navari-Izz, F. and Izzo, R. 2000. NaCl effects on water relations and accumulation of mineral nutrients in shoots, roots and cell sap of wheat seedling. Journal of Plant Physiology, 156: 711-716. (Journal)
Moameni, A. 2010. Geographical distribution and salinity levels of soil resources of Iran. Journal of Soil Research, 24: 203-215. (In Persian)(Journal)
 
Molazem, D. and Azimi, J. 2011. Effect of different levels of salinity on Leaf characteristics and chlorophyll content of commercial varieties of maize (Zea mays L.). Australian Journal of Basic and Applied Science, 5: 1718-1722. (Journal)
Molazem, D. and Bashirzadeh, A. 2018. Investigation of the antioxidant enzymes and proline in varieties of Maize (Zea mays L.) under salinity stress. Journal of Molecular and Cellular Research, 1(30): 74-84. (In Persian)(Journal)
Moradi, L. and Seyed Sharifi, R. 2020. Effects of salinity stress and seed inoculation with bio fertilizers on germination parameters, K and Na content of rye (Secale cereal L.) seedling. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 8(2): 127-140. (In Persian)(Journal)
Movahhedi Dehnavi, M., Zarei, T., Khajeeyan, R. and Merajipoor, M. 2017. Drought and Salinity Impacts on Bread Wheat in a Hydroponic Culture: A Physiological Comparison. Journal of Plant Physiology and Breeding, 7(1): 61-74.
Munns, R. and Tester, M. 2008. Mechanisms of salinity tolerance. Annual Review Plant Biology, 59:651–681. (Journal)
Nakano, Y. and Asado, K. 1981. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach chloroplasts. Plant Cell Physiology, 22: 867-880. (Journal)
Neocleous, D. and Vasilakakis, M. 2007. Effects of NaCl stress on red raspberry (Rubus idaeus L. "Autumn Bliss"). Science Horticulture, 112: 282-289. (Journal)
Omidi, H., Naghdi Badi, H.A. and Jafarzadeh, L. 2015. Seeds of Medicinal Plants and Crops. Shahed University Press. Pp: 454. (Book)
Orabi, S.A., Salman, S.R. and Shalaby, A.F. 2010. Increasing resistance to oxidative damage in cucumber (Cucumis sativus L.) plants by exogenous application of salicylic acid and paclobutrazol. World Journal Agriculture Science, 6: 252- 259. (Journal)
Parida, K.P. and Das, A.B. 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants: a review. Ecotoxicology and Environmental Safety, 60: 324–349. (Journal)
Parmoon, Gh., Ebadi, A., Jahanbakhsh Godahkahriz, S. and Davari, M. 2013. Effect of seed priming by salicylic acid on the physiological and biochemical traits of aging milk thistle (Silybum marianum) seeds. Europa Journal of Cancer Press. 7 (4): 223-234. (In Persian)(Journal)
Pirasteh-Anosheh, H., Emam, Y., Rousta, M.J. and Hashemi, S.E. 2017. Effect of salicylic acid on biochemical attributes and grain yield of barley (Hordeum vulgare L. cv. Nosrat) under saline conditions. Iranian Journal of Crop Sciences, 18(3): 232-244. (In Persian)(Journal)
Pirasteh-Anosheh, H., Ranjbar, G., Pakniyat, H. and Emam, Y. 2016. Physiological Mechanisms of Salt Stress Tolerance in Plants; an Overview. p. 141-160. In: Azooz, M.M. and P. Ahmad (Eds.). Plant-Environment Interaction: Responses and Approaches to Mitigate Stress. John Wiley and Sons, London. (Book)
Rahdari, P., Tavakoli, S. and Hosseini, S.M. 2012. Studying of salinity stress effect on germination, proline, sugar, protein, lipid and chlorophyll content in Purslane (Portulaca oleraceae L) leaves. Stress Physiology and Biology Journal, 8(1):182–193. (Journal)
Razavizadeh, R. and Talaei Salavati, N. 2016. Evaluation of physiological and defense characteristics and ions contents of Red and Brooms cultivars of sorghum (Sorghum biolor) under salt stress stress in vitro. Iranian Journal of Plant Biology, 8(30): 55-74. (In Persian)(Journal)
Reyhanpour, S., Khodarahmpour, Z. and Soltani Hoveizeh, M. 2020. Study of barley varieties under salinity stress condition in early seedling growth stages via multivariate analysis. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 6(4): 527-538. (In Persian)(Journal)
Sairam, R.K., Rao, K.V. and Srivastava, G.C. 2002. Differential response of wheat genotypes to long term salinity stress in relation to oxidative stress, antioxidant activity and osmolyte concentration. Plant Sciences, 163: 1037-1046. (Journal)
Sairam, R.K., Deshmukh, P.S. and Shukla, D.S. 1997. Tolerance to drought stress in relation to increased antioxidant enzymes activity in beet. Journal of Agronomy and Crop Science, 178: 171–177. (Journal)
Seyed Sharifi, R. and Hakim Alipour, S. 2011. Forage Crop Farming. University of Mohaghegh Ardabili University and Tabriz Amidi Publications. Pp: 585. (Book)
Shahid, M., Pervez, M.A. and Ashraf, M.Y. 2011. Characterization of salt tolerant and salt sensitive pea (Pisum sativum L.) genotypes under saline regime. Pakistan Journal of Life Science, 9(2): 145-152. (Journal)
 
Stepien, P. and Klobus, G. 2006. Water relations and photosynthesis in Cucumis sativus L. leaves under salt stress. Biology Plant, 50(4): 610-616. (Journal)
Tabatabaei, S.A., Kochaki, A.R. and Molla Sadeghi, J. 2013. Evaluation of salinity tolerance of barley cultivars under laboratory and field conditions. Crop Physiology, 5 (20): 101-87. (In Persian)(Journal)
Tuna, A., Kaya, L., Dikilitas, C. and Higgs, D.M. 2008. The combined effects of gibberellic acid and salinity on some antioxidant enzyme activities, plant growth parameters and nutritional status in maize plants. Environmental and Experimental Botany, 62(1): 1-9. (Journal)