اسامی داوران سال 1397

1) دکتر سید محمدرضا احتشامی استادیار دانشگاه گیلان

2) دکتر ابوذر هاشم پور استادیار پژوهش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3) دکتر محسن قاسمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

4) دکتر حسین صادقی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

5) دکتر آیدین حمیدی دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

6) دکتر آرزو پراور فارغ التحصیل دانشگاه شاهد

7) دکتر فاطمه احمدلو استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

8) دکتر بیتا اسکوئی استادیار پژوهش موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال

9) دکتر عبدا... حسن زاده قورت تپه دانشیار پژوهش سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی

10) دکتر فرزین عبداللهی استادیار دانشگاه هرمزگان

11) دکتر ساره بقائی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

12) دکتر پریسا کوباز استادیار پژوهش موسسه بیوتکنولوژی

13) دکتر الهام الهی فرد استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

14) مهندس راهله احمدپور مربی دانشگاه بهبهان

15) دکتر سامان شیدائی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

16) دکتر سمانه اسدی صنم استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

17) دکتر صدیقه زارع کیا استادیار پژوهش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

18) دکتر محسن نبوی کلات دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

19) دکتر ابوالفضل درخشان فارغ التحصیل دانشگاه رامین خوزستان

20) دکتر امید لطفی فر استادیار دانشگاه پیام نور