ارزیابی تأثیر قارچ‌های بذرزاد روی جوانه‌زنی، سلامت و کیفیت توده‌های بذری بومی رازیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

قارچ‌های بذرزاد می‌توانند با تأثیر روی سلامت بذر، منجر به کاهش کیفیت و کمیت محصول شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه توده‌های بذر بومی رازیانه، جداسازی و شناسایی قارچ‌های بذرزاد بوده و در ادامه نیز میزان بیماریشد. جدایه‌های قارچی پس از جداسازی و خالص‌سازی، بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناختی و مولکولی، شناسایی شدند. سپس میزان فعالیت آنزیم‌های سلولاز، زایلاناز، پکتیناز و لیپاز به­عنوان اصلی‌ترین فاکتورهای بیماری­زایی ترشح‌شده توسط جدایه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، پتانسیل بیماری­زایی و قدرت تهاجم جدایه­ها با آزمون بیماری­زایی روی گیاهچه بررسی شد. در مجموع 33 جدایه بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی و مولکولی که متعلق به گونه‌های Alternaria alternate و Fusarium oxysporum شناسایی شدند. نتایج آزمون جوانه‌زنی استاندارد نشان داد که در میان توده‌های بومی بذر مورد بررسی، اختلاف معنی‌داری در شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه وجود دارد. آلودگی بذر به قارچ‌های بذرزاد به‌طور قابل‌توجهی روی شاخص‌های بنیه و جوانه‌زنی بذر تأثیر گذاشته و موجب کاهش کیفیت بذر می‌شوند. نتایج نشان داد که کم­ترین شاخص‌های بنیه و جوانه‌زنی در توده بذری گلستان و پس از آن به­ترتیب در توده­های بذری همدان، زنجان و کردستان مشاهده شد. نتایج آزمون بیماری­زایی نشان داد که حدود 85 درصد جدایه‌ها بیماری­زا و کم بیماری­زا و 15 درصد جدایه‌های بیماری­زا نبودند. همچنین میزان بیماری­زایی و قدرت تهاجم جدایه‌های مختلف گونه‌های Alternaria و Fusarium متفاوت بود. تجزیه و تحلیل فعالیت آنزیم‌های مخرب دیواره سلولی نشان داد که سلولاز و زایلاناز در مقایسه با پکتیناز و لیپاز اهمیت بیش­تری در بیماری­زایی جدایه‌ها داشته و میزان فعالیت آنزیم‌ها روی میزان بیماری­زایی و قدرت تهاجم جدایه‌ها تأثیر داشت. بنابراین، این یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان فعالیت سلولاز و زایلاناز با میزان تغییرات بیماری­زایی و قدرت تهاجم جدایه‌ها روی گیاهچه مرتبط می‌باشد. این اولین گزارش در مورد شناسایی قارچ‌های بذرزاد رازیانه در توده‌های بذر بومی ایران به­همراه بررسی ارتباط میان میزان بیماری­زایی، قدرت تهاجم و فعالیت آنزیم‌های مخرب دیواره سلولی تولیدشده توسط جدایه‌ها بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effect of seed-borne fungi on germination, health and quality of native Fennel seed populations

نویسندگان [English]

  • Nima Khaledi 1
  • Abbas Dehshiri 2
  • Farshid Hassani 2
  • Leila Zare 2
1 Seed and Plant Certification and Registration Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Seed and Plant Certification and Registration Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

Seed-borne fungi can reduce reduce the quality and quantity of crop by affecting seed health.  The aim of this study were to evaluate the germination and vigor indices of native fennel seed populations, isolate and identify the seed-borne fungi and then pathogenicity, aggressiveness, and activity of cell wall degrading enzymes (CWDEs) produced by these isolates were investigated. In order to identify of seed-borne fungi of fennel seed populations from some fields in provinces of Golestan, Zanjan, Kurdistan and Hamedan were sampled according to the International Rules for Seed Testing (ISTA). After isolation and purification, fungal isolates were identified based on morphological and molecular characteristics. Then the enzyme activity of cellulase, xylanase, pectinase and lipase as the main virulence factors secreted by isolates were evaluated. Also, pathogenicity potential and the aggressiveness of isolates were evaluated by pathogenicity test on seedlings. A total of 33 isolates were identified based on morphological and molecular characteristics that belonging to species, Alternaria alternate and Fusarium oxysporum. The results of the standard germination test showed that there was a significant difference among the native seed populations studied in the germination and vigor indices. Seed infected by seed-borne fungi significantly affects germination and vigor indices and reduces seed quality. The results showed that the lowest in the germination and vigor indices were observed by the seed population of Golestan, followed by the seed populations of Hamedan, Zanjan and Kurdistan. The results of pathogenicity test showed that about 85% of the isolates were pathogenic and weakly pathogenic and 15% were non-pathogenic isolates. Also, different levels of pathogenicity and aggressiveness were observed for various isolates of Alternaria and Fusarium species. Analyzing the activity of CWDEs produced by isolates revealed that cellulase and xylanase activities were more than important than pectinase and lipase activities for the pathogenicity of isolates and enzyme activities affects levels of pathogenicity and aggressiveness of isolates. Therefore, these findings suggested that activity levels of cellulase and xylanase are correlated with variation in pathogenicity and aggressiveness of seed-borne fungal isolates on seeding. This is the first report on identify the seed-borne fungi of Iranian native fennel seed populations, together with the investigation of the relationship among the levels of pathogenicity, aggressiveness and the activity of CWDEs produced by isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggressiveness
  • Cell wall degrading enzymes
  • Cellulase
  • Fennel
  • Pathogenicity
  • Xylanase
Abbasian, A. 2019. Seed Lot and Seed Sampling Guideline. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Agricultural Research, Seed and Plant Certification and Registration Research Institute, Technical Publication Series, 20 pp. (In Persian) (Book)
Abdel-Razik, A.A. 1970. The parasitism of white Sclerotium cepivorum Berk. the incitant of white rot of onion. PhD thesis, Fac Agric, Assiut University, Assiut, Egypt. (Thesis)
Aiello, D., Vitale, A., Polizzi, G. and Voglmayr, H. 2020. Ochraceocephala foeniculi gen. et sp. nov., a new pathogen causing crown rot of fennel in Italy. Mycokeys, 66: 1-22 (Journal)
Anonumous, 2014. International rules for seed testing. International Seed Testing Association (ISTA), Zurich, Switzerland. (Handbook)
Bailey, M.J. and Biely, P., 1992. Poutanen K. Interlaboratory testing of methods for assay of xylanase activity. Journal of Biotechnology, 23: 257-270. (Journal)
Ben Salem, I., Abdelkhalek, Y., Nabli, H., Tarchoun, N. and M’Hamdi, N. 2019. Screening and interaction between pathogens and antagonistic seed-borne fungi, associated with some organic
 
spices and vegetable crops in Tunisia. Novel Research in Microbiology Journal, 3(1): 232-242. (Journal)
Boedo, C., Le Clerc, V., Briard, M., Simoneau, P., Chevalier, M., Georgeault, S. and Poupard, P. 2007. Impact of carrot resistance on development of the Alternaria leaf blight pathogen (Alternaria dauci). European Journal of Plant Pathology, 121: 55-66. (Journal)
Booth, C. 1977. Fusarium Laboratory Guide to Identification of Major Species. Common wealth Mycological Institute. Kew, Surrey, England, 55pp. (Book)
Brown, N.A., Antoniw, J. and Hammond-Kosack, K.H. 2012. The predicted secretome of the plant pathogenic fungus Fusarium graminearum: A refined comparative analysis. PLoS One 7(4): e33731. (Journal)
Cho, Y., Kim, K.H., Rota, M.L., Scott, D., Santopietro, G., Callihan, M., Mitchell, T.K. and Lawrenc, C.B. 2009. Identification of novel virulence factors associated with signal transduction pathways in Alternaria brassicicola. Journal of Molecular Microbiology, 72: 1316-1333. (Journal)
Colowich, S.P. 1995. Methods in Enzymology. London, Academic Prees INC. (Book)
D’Amico, M., Frisullo, S. and Cirulli, M. 2008. Endophytic fungi occurring in fennel, lettuce, chicory and celery-commercial crops in southern Italy. Mycological Researchm, 112: 100. (Journal)
Darzi, M.T., Ghalavand, A., Rejali, F. and Sefid kon, F. 2007. Investigating the application of bio fertilizers on yield and yield components of medicinal plant of Fennel. Research of Medicinal Plants and Aromatic Plants of Iran, 4 (22): 276-292. (In Persian) (Journal)
Diao, W.R., Hu, Q.P., Zhang, H. and Xu, J.G. 2014. Chemical composition, antibacterial activity and mechanism of action of essential oil from seeds of fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Food Control, 35(1): 109-116. (Journal)
Dwivedi, S.V., Sing, T. and Mishra, S.K. 2008. Association studies of yield with quantitative and qualitative characters of fennel. Journal of Progressive Horticulture, 40: 114-116. (Journal)
Ehsanipour, A., Zeinali, H. and Razmjoo, K. 2012. Effect of nitrogen levels on qualitative traits and seed yield of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) populations. Journal of Medicinal Plants, 2(42): 37-47. (Journal)
Ershad, J. 2009. Fungi of Iran. 3rd edition. Iranian Research Institution of Plant Protection, Tehran, Iran. 531 pp. (In Persian) (Book)
Fatima, S., and Khot, Y.C. 2015. Studies on fungal population of cumin (Nigella sativa L.) from different parts of Marathwada. International Journal of Multidisciplinary Research, 2: 25-31. (Journal)
Franke, J.L., Geary, B., and Meyer, S.E. 2014. Identification of the infection route of a fusarium seed pathogen into Nondormant Bromus tectorum seeds. Phytopathology, 104: 1306-1313. (Journal)
Gama, J.S.N., Araujo Neto, A.C., Bruno, R.L.A., Pereira Junior, L.R., and Medeiros, J.G.F. 2014. Thermotherapy in treating fennel seeds (Foeniculum vulgare Mill.): effects on health and physiological quality. Revista Ciência Agronômica, 45(4): 842-849. (Journal)
Gibson, D.M., King, B.C., Hayes, M.L. and Bergstrom, G.C. 2011. Plant pathogens as a source of diverse enzymes for lignocellulose digestion. Current Opinion in Microbiology, 14(3): 264-270. (Journal)
Gour, H.N. and Agrawal, S. 1988. A wilt toxin from Fusarium oxysporum f. sp. cumini Patel and Prasad. Current Science, 57: 849-851. (Journal)
Hashem, M., Moharam, A.M. and Zaied, A.A. 2010. Efficacy of essential oils in the control of cumin root rot disease caused by Fusarium spp. Crop Protection, 29: 1111-1117. (Journal)
Hassani, F., Zare, L. and Khaledi, N. 2019. Evaluation of germination and vigor indices associated with fusarium-infected seeds in pre-basic seeds wheat fields. Journal of Plant Protection Research, 59 (1): 69-85. (Journal)
Hubballi, M., Sornakili, A., Nakkeeran, S., Anand, T. and Raguchander, T. 2011. Virulence of Alternaria alternate infecting noni associated with production of cell wall degrading enzymes. Journal of Plant Protection Research, 51: 87-92. (Journal)
ISTA (International Seed Testing Association). 2003. International rules for seed testing.  International Seed Testing Association, Zurich, 333 pp. (Book)
Khairy, E.M., Sammour, H.M., Ragheb, A., Ghandour, M.F. and Aziz, K. 1964. A Laboratory Manual of Practical Chemistry. Cairo, Egypt: Dar El-Nahda El-Arabia, 1-142. (Thesis)
 
 
Khalaj, H., Labbafi Hossein abad, M.R., Hasan Abadi, T., Shaghaghi, J. and Hajiaghaee, R. 2019. Review on the botanical, ecological, agronomical and pharmacological properties of the Fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Journal of Medicinal Plants, 1-15. (Journal)
Khaledi, N., Taheri, P. and Falahati-Rastegar, M. 2017. Identification, virulence factors characterization and analysis virulence together with aggressiveness of Fusarium spp., causing wheat head blight in Iran. European Journal of Plant Pathology, 147: 897-918. (Journal)
Khaledi, N., Taheri, P. and Tarighi, S. 2015. Antifungal activity of various essential oils against Rhizoctonia solani and Macrophomina phaseolina as major bean pathogens. Journal of Applied Microbiology, 18: 704-717. (Journal)
Khare, M.N., Tiwari, S.P. and Sharma, Y.K. 2014. Disease problems in fennel (Foeniculum vulgare Mill.) and fenugreek (Trigonella foenum graceum L.) cultivation and their management for production of quality pathogen free seeds. International Journal of Seed Spices, 4: 11-17. (Journal)
Kikot, G.E., Hours, R.A. and Alconada, T.M. 2009. Contribution of cell wall degrading enzymes to pathogenesis of Fusarium graminearum: A review. Journal of Basic Microbiology, 49: 231-241. (Journal)
Koike, S.T., Gordon, T.R. and Kirkpatrick, S.C. 2011. First Report of Fusarium stem and crown rot of Fennel in Arizona Caused by Fusarium avenaceum. Plant disease, 96(1):145. (Journal)
Kordalewska, M., Brillowska-Dąbrowska, A., Jagielski, T. and Dworecka-Kaszak, B. 2015. PCR and real-time PCR assays to detect fungi of Alternaria alternata species. Acta Biochimica Polonica, 62: 707-712. (Journal)
Lannou, C. 2012. Variation and selection of quantitative traits in plant pathogens. Annual Review of Phytopathology, 50: 319-338. (Journal)
Leslie, J.F. and Summerell, A.B. 2006. The Fusarium Laboratory Manual. Ames: Blackwell Publishing Professional. 388 pp. (Book)
MacMillan, J.D. and Voughin, R.H. 1964. Purification and properties of a polyglacturonic acid- transeliminase produced by Clastridium multiformentans. Biochemistry, 3: 564-572. (Journal)
Maghsudi Kelardashti, H., Rahimmalek, M., Sabzalia, M.R. and Talebi, M. 2014. An assessment of morphological genetic variations and heritability of Iranian fennel (Foeniculum vulgare Mill.) accessions. Taxonomy and Biosystematics, 6(18): 77-86. (Journal)
Mahapatra, S.S., Arya, A., Kesarwani, A. and Verma, O. 2019. Influence on oilseeds and legume seed physiology under insect pest and pathogenic infestation. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 8: 671-676. (Journal)
Mangwende, E., Kritzinger, Q. and Aveling, A.S.T. 2018. Control of Alternaria leaf spot of coriander in organic farming. European Journal of Plant Pathology, 152: 409-416. (Journal)
Miller, G.L. 1959. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. Analytical Chemistry, 31: 426-428. (Journal)
Mishra, P.K., Fox, R.T.V. and Culham, A. 2003. Intersimple sequence repeat and aggressiveness analyses revealed high genetic diversity, recombination and long range dispersal in Fusarium culmorum. Annals of Applied Biology, 143: 291-301. (Journal)
Moradi, R. and Rezvani-Moghadam, P. 2010. The effect of priming with salicylic acid in terms of salt stress on germination and seedling growth properties of fennel (Foeniculum vulgare Mill), Iranian Journal of Field Crops Research, 8(3): 489-500. (In Persian) (Journal)
Müller, M.E.H., Steier, I., Köppen, R., Siegel, D., Proske, M., Korn, U. and Koch, M. 2012. Cocultivation of phytopathogenic Fusarium and Alternaria strains affects fungal growth and mycotoxin production. Journal of Applied Microbiology, 113: 874-887. (Journal)
Nasiri, M. 2018. Seed germination methods of some rangeland and medicinal species. Journal of Iran Nature, 42-48. (In Persian)(Scientific Letters)
Nautiyal, P.C. 2009. Seed and seedling vigor traits in groundnut (Arachis hypogaea L.). Seed Science and Technology, 37: 721-735. (Journal)
Nelson, P.E., Toussoun, T.A. and Marasas, W.F.O. 1983. Fusarium species, An Illustrated Mannual for Identification. Pennsylvania State University Press, University Park. (Thesis)
Nirenberg, H. 1976. Unterstructure uber die morphologische und biologische differnzierung in der Fusarium-Sektion Liseola. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesansatlt fur Landund Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem, 169: 11-17. (Journal)
 
 
Noda, J., Brito, N. and Gonzalez, C. 2010. The Botrytis cinerea xylanase Xyn11A contributes to virulence with its necrotizing activity, not with its catalytic activity. BMC Plant Biology, 10: 38. (Journal)
Odstrčilová, L., Ondřej, M., Kocourková, B. and Růžičková, G. 2002. Monitoring of incidence and determination of fungi on caraway, fennel, coriander and anise, consideration of disease importance and possibility of chemical protection. Plant Protection Science, 38: 340-343. (Journal)
Ortega, L.M., Kikot, G.E., Astoreca, A.L. and Alconada, T.M. 2013. Screening of Fusarium graminearum isolates for enzymes extracellular and deoxynivalenol production. Journal of Mycology, 358140: 1-7. (Journal)
Pant, R. 2011. Seed mycoflora of coriander and effect of some fungal metabolite on seed germination and seedling growth. Asian Journal of Experimental Biological Sciences, 2(1): 127-130. (Journal)
Phalip, V., Delande, F., Carapito, C., Goubet, F., Hatsch, D., Leize-Wagner, E., Dupree, P., Van Dorsselaer, A. and Jetsch, J. M. 2005. Diversity of the exoproteome of Fusarium graminearum grown on plant cell wall. Current Genetics, 48: 366-379. (Journal)
Pritsch, C., Muehlbauer, G.J., Bushnell, W.R., Somers, D.A. and Vance, C.P. 2000. Fungal development and induction of defense response genes during early infection of wheat spikes by Fusarium graminearum. Molecular Plant-Microbe Interactions, 13: 159-169. (Journal)
Pryor, B.M. and Gilbertson, R.L. 2002. Relationship and taxonomic status of Alternaria radicina, A. carotiinclatae and A. petroselini based on morphological, biochemical and molecular characteristics. Mycologia, 94: 49-61. (Journal)
Sacristan, S. and García-Arenal, F. 2008. The evolution of virulence and pathogenicity in plant pathogen populations. Molecular Plant Pathology, 9: 369-384. (Journal)
Sakr, N. 2017. In vitro assessment of Fusarium head blight on wheat cultivars. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 50: 254-261. (Journal)
Shaker, G.A. and Alhamadany, H.S. 2015. Isolation and identification of fungi which infect fennel Foeniculum vulgare Mill. and its impact as antifungal agent. Iraq Natural History Research Center and Museum, 13: 31-38. (Journal)
Shi, Y.X., Wang, Y.Y., Wang, H.J., Chai, A.L. and Li, B.J. 2016. First report of Alternaria alternata causing leaf spot of fennel (Foeniculum vulgare) in China. Plant Disease, 100(11): 2173. (Journal)
Simmons, E.G. 2007. Alternaria: an Identification Manual. CBS, Utrecht, 775 pp. (Book)
Singh, D. and Mathur, S.B. 2004. Location of fungal hyphae in seeds. In: Singh D, Mathur SB, editors. Histopathology of Seed-Borne Infections. Boca Raton, FL, USA: CRC Press. 101-168. (Journal)
Singh, J., Shikha, S.S., Sinha, A. and Bose, B. 2011. Studies on seed mycoflora of wheat (Triticum aestivum L.) treated with potassium nitrate and its effect on germination during storage. Research Journal of Seed Science, 4: 148-156. (Journal)
Stankovic, S., Levic, J., Petrovic, T., Logrieco, A. and Moretti, A. 2007. Pathogenicity and mycotoxin production by Fusarium proliferatum isolated from onion and garlic in Serbia. European Journal of Plant Pathology, 118: 165-172. (Journal)
Suthar, R.S., Bhatt, D.P. and Bhatt, P.N. 2014. Effect of culture filtrate of Fusarium equiseti on seed germination and seedling growth of cumin (Cuminum cyminum). Indian Phytopathol, 67: 193-194. (Journal)
Taheri, P. 2019. Disease resistance and virulence screen in Solanum tuberosum-Alternaria tenuissima interaction: the role of pathogenicity factors. Euphytica, 215: 15. (Journal)
Underwood, W. 2012. The plant cell wall: A dynamic barrier against pathogen invasion. Frontiers in Plant Science, 85: 1-6. (Journal)
Voigt, C.A., Schäfer, W. and Salomon, S. 2005. A secreted lipase of Fusarium graminearum is a novel virulence factor during infection of cereals. The Plant Journal, 42: 364-375. (Journal)
Wanyoike, W.M., Kang, Z. and Buchenauer, H. 2002. Importance of cell wall degrading enzymes produced by Fusarium graminearum during infection of wheat head. European Journal of Plant Pathology, 108 (8): 803-810. (Journal)
Wood, T.M. and Bhat, M. 1998. Methods for measuring cellulase activities. Methods in Enzymology, 160: 87-112. (Journal)
 
 
Younesian, A., Taheri, S. and Rezvani Moghadam, P. 2012. The effect of organic and biological fertilizers on essential oil content of Foeniculum vulgare Mill. (Sweet Fennel). International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5(18): 2141-2146. (Journal)
Zhao, Z., Liu, H., Wang, C. and Xu, J.R. 2013. Comparative analysis of fungal genomes reveals different plant cell wall degrading capacity in fungi. BMC Genomics, 14: 274. (Journal)