اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمدرضا احتشامی

علوم و تکنولوژی بذر دانشیار، دانشگاه گیلان

smrehteshamiguilan.ac.ir

سردبیر

دکتر حبیب ا... سمیع زاده

اصلاح نباتات استاد، دانشگاه گیلان

hsamizadehguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محمدرضا احتشامی

علوم و تکنولوژی بذر دانشیار، دانشگاه گیلان

smrehteshamiguilan.ac.ir

دکتر حبیب ا... سمیع زاده لاهیجی

اصلاح نباتات استاد، دانشگاه گیلان

hsamizadehguilan.ac.ir

دکتر علی اشرف جعفری

اصلاح نباتات استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

aliashrafjgmail.com

دکتر عبدا... حاتم زاده

باغبانی استاد، دانشگاه گیلان

hatamzadehguilan.ac.ir

دکتر بابک ربیعی

اصلاح نباتات استاد، دانشگاه گیلان

rabieiguilan.ac.ir

دکتر سید یعقوب صادقیان مطهر

اصلاح نباتات استاد پژوهش، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر

sysadeghianyahoo.com

دکتر علی طویلی

مرتعداری دانشیار، دانشگاه تهران

ataviliut.ac.ir

دکتر رضا فتوحی قزوینی

باغبانی استاد، دانشگاه گیلان

r_fotouhiguilan.ac.ir

دکتر کاظم قاسمی گلعذانی

فیزیولوژی بذر استاد، دانشگاه تبریز

golezanigmail.com

دکتر رضا کشاورز افشار

زراعت محقق مرکز تحقیقات کشاورزی، ایالت پنسیلوانیا، آمریکا

rkeshanarzyahoo.com

پروفسور محمدرضا چائیچی،

زراعت استاد دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا-آمریکا

rchaichigmail.com

پروفسور ابراهیم محمدخواه، یونان

زراعت دانشگاه تسالونیکی یونان

ekhahuth.gr

دکتر فهیمه شاهین نیا، آلمان

بیوتکنولوژی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی باواریا، آلمان

fshahinniagmail.com

دکتر علی خلوتی، ترکیه

زراعت استاد دانشگاه بوگازیکی، ترکیه

mkhalvatiyahoo.de

ویراستار انگلیسی

پروفسور محمدرضا چائی چی

اکولوژی عضو هیأت علمی دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا

rchaichi1023gmail.com

مدیر علمی و اجرایی

دکتر سید محمدرضا احتشامی

علوم و تکنولوژی بذر دانشیار دانشگاه گیلان

smrehteshamiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر رضا کشاورز افشار، آمریکا

زراعت محقق مرکز تحقیقات کشاورزی، ایالت پنسیلوانیا، آمریکا

rkeshanarzyahoo.com

پروفسور محمدرضا چائیچی، آمریکا

زراعت استاد دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا-آمریکا

rchaichigmail.com

پروفسور ابراهیم محمدخواه، یونان

زراعت دانشگاه تسالونیکی یونان

ekhahuth.gr

دکتر فهیمه شاهین نیا، کانادا

بیوتکنولوژی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی بریتیش کلمبیا، کانادا

fshahinniagmail.com

دکتر علی خلوتی، ترکیه

زراعت استاد دانشگاه بوگازیکی، ترکیه

mkhalvatiyahoo.de