اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمدرضا احتشامی

علوم و تکنولوژی بذر استادیار، دانشگاه گیلان

smrehteshamiguilan.ac.ir

سردبیر

دکتر حبیب ا... سمیع زاده

اصلاح نباتات استاد، دانشگاه گیلان

hsamizadehguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محمدرضا احتشامی

علوم و تکنولوژی بذر استادیار، دانشگاه گیلان

smrehteshamiguilan.ac.ir

دکتر حبیب ا... سمیع زاده لاهیجی

اصلاح نباتات استاد، دانشگاه گیلان

hsamizadehguilan.ac.ir

دکتر مهدی تاج بخش

فیزیولوژی بذر استاد، دانشگاه ارومیه

mehditajbakhshyahoo.com

دکتر علی اشرف جعفری

اصلاح نباتات استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

aliashrafjgmail.com

دکتر عبدا... حاتم زاده

باغبانی استاد، دانشگاه گیلان

hatamzadehguilan.ac.ir

دکتر بابک ربیعی

اصلاح نباتات استاد، دانشگاه گیلان

rabieiguilan.ac.ir

دکتر سید یعقوب صادقیان مطهر

اصلاح نباتات استاد پژوهش، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر

sysadeghianyahoo.com

دکتر علی طویلی

مرتعداری دانشیار، دانشگاه تهران

ataviliut.ac.ir

دکتر رضا فتوحی قزوینی

باغبانی استاد، دانشگاه گیلان

r_fotouhiguilan.ac.ir

دکتر کاظم قاسمی گلعذانی

فیزیولوژی بذر استاد، دانشگاه تبریز

golezanigmail.com

ویراستار انگلیسی

پروفسور محمدرضا چائی چی

اکولوژی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

rchaichi1023gmail.com

مدیر علمی و اجرایی

دکتر سید محمدرضا احتشامی

علوم و تکنولوژی بذر استادیار دانشگاه گیلان

smrehteshamiyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر رضا کشاورز افشار، آمریکا

زراعت محقق مرکز تحقیقات کلرادوی غربی، ایالت کلرادو، آمریکا

rkeshanarzyahoo.com

پروفسور محمد پسرکلی، آمریکا

زراعت استاد دانشگاه آریزونا

pessarakemail.arizona.edu

پروفسور محمدرضا چائیچی، آمریکا

زراعت استاد دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا-آمریکا

rchaichigmail.com

دکتر الهام توکلی، کانادا

بیوتکنولوژی دانشگاه گوئلف کانادا

etavakouuoguelph.ca

دکتر محمود پنج تن دوست، کانادا

علوم بذر دانشگاه مک گیل کانادا

panjtandoostyahoo.com