کلیدواژه‌ها = پرایمینگ
ارزیابی رویش و بنیه گیاهچه سه جمعیت گونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) تحت تأثیر روش‌های مختلف پرایمینگ در شرایط گلخانه

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 341-350

10.22124/jms.2020.4594

محمدعلی علیزاده؛ نفیسه حسینی تودشکی؛ حمید سبحانیان؛ غلام‌رضا بخشی خانیکی؛ علی اشرف جعفری


بررسی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 253-264

10.22124/jms.2020.4582

شیلان داودی؛ بهرام میر شکاری؛ تورج میرمحمودی؛ سامان یزدان ستا؛ فرهاد فرح‌وش