بررسی اثر پیش‌تیمار بذر بر پارامترهای جوانه زنی، هدایت الکتریکی، نشت پتاسیم و برخی صفات گیاهچه حاصل از بذر پیر شده لوبیا چیتی رقم خمین (Phaseolus vulgaris L. Var. Khomeyn)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

2 دانشگاه لرستان

3 گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان


عنوان مقاله [English]

Effect of seed priming on germination parameters, electrical conductivity, potassium leakage, and some seedling characteristics of pinto bean (Phaseolus vulgaris Var. Khomeyn) aged seed

نویسندگان [English]

  • Mojgan Amiriani 1
  • Hamid Reza Eisvand 2
  • Mohammad Feizian 3
  • Dariush Goodarzi 4
1 Dept. of Agronomy, MSc. Student in Agronomy, Faculty of Agriculture, Lorestan University
2 Agrotechnology Department, Lorestan University
3 Dept. of Soil Science, Faculty of Agriculture, Lorestan University
4 Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Lorestan University