دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 287-425 

مقاله پژوهشی

2. مقایسه تاثیر پرایمینگ و پیش‌سرما‌دهی بر بهبود جوانه‌زنی بذر، بنیه و ظهور گیاه‌چه برخی جمعیت‌های گونه Tripleurospermum sevanense

صفحه 287-297

محمد علی علی‌زاده؛ سیده صدیقه سجادی جاغرق؛ رئوف سید شریفی؛ محسن کلاگری


10. بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

صفحه 399-410

هما عزیزی؛ پرویز رضوانی‌مقدم؛ مهدی پارسا؛ محمود شور؛ رضا خراسانی