دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1397 

مقاله پژوهشی

1. اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چای ترش تحت تنش خشکی

صفحه 1-11

الهه احمدپور دهکردی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ پریسا خسروی لمجیری


4. تأثیر رژیم‌های آبیاری برویژگی‌های جوانه زنی بذرلاین‌های امیدبخش کلزا

صفحه 35-46

محبوبه نادری فر؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ امیر حسین شیرانی راد


7. تاثیر عصاره گیاهان دارویی بر برخی شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی کنجد

صفحه 71-85

نسیبه پورقاسمیان؛ محدثه شمس الدین سعید؛ نیما ایلخانی


9. اثر عمق کاشت و پرایمینگ بذر بر پارامترهای سبز شدن و رشد اولیه گیاهچه عدس (Lens Culinaris L.)

صفحه 99-109

عباس بیابانی؛ علی نخ زری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ معصومه نعیمی؛ محسن آذرنیا؛ سعید صفی خانی