بررسی اثر متقابل پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و متانول بر صفات جوانه‏زنی کلزا (رقم هایولا 401) تحت تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشگاه لرستان

چکیده

به‏منظور بررسی اثر متقابل پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و متانول بر صفات جوانه‏زنی کلزا (رقم هایولا 401) تحت تنش خشکی، آزمایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک در سه سطح صفر، 7/0 و 4/1 میلی‏مولار و متانول در سه سطح صفر، %3 و %6 حجمی بودند. به‏منظور اعمال تنش خشکی از پلی اتیلن گلایکول 6000 در سه سطح صفر (شاهد)، 4/0- و 8/0- مگاپاسکال استفاده شد. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل درصد جوانه‏زنی، متوسط زمان جوانه‏زنی، سرعت جوانه‏زنی، طول ریشه‏چه، طول ساقه‏چه، طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه بذر بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل اسید سالیسیلیک و متانول بر کلیه صفات جوانه‏زنی کلزا (رقم هایولا 401) به‏جزء طول ریشه‏چه معنی‏دار بود (01/0>P). اثر متقابل اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر صفات متوسط زمان جوانه‏زنی، سرعت جوانه‏زنی و طول ساقه‏چه کلزا (رقم هایولا 401) معنی‏دار بود (01/0>P)، اما در بقیه صفات اختلاف معنی‏داری در سطح احتمال %1 مشاهده نشد. اثر متقابل متانول و تنش خشکی بر کلیه صفات جوانه‏زنی کلزا (رقم هایولا 401) به‏جزء درصد جوانه‏زنی معنی‏دار بود (01/0>P). به‏طور کلی می‏توان نتیجه گرفت که پیش تیمار بذور با غلظت‏های 7/0 میلی‏مولار اسید سالیسیلیک و %3 حجمی متانول و اثر متقابل این دو سطح کلیه صفات جوانه‏زنی کلزا (رقم هایولا 401) را تحت هر دو شرایط مطلوب و اعمال تنش خشکی بهبود بخشید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study interaction of seed priming with salicylic acid and methanol on germination traits of rapeseed (cultivar Hyola 401) under drought stress

نویسندگان [English]

  • Hossein Kamaei 1
  • Hamid Reza Eisvand 2
  • Naser Akbari 2
1 ph. d student
2 Agrotechnology Department, Lorestan University
چکیده [English]

To study interaction of seed priming with salicylic acid and methanol on germination traits of rapeseed (cultivar Hyola 401) under drought stress, A factorial experiment was carried out in a completely randomized design with three replications. The treatment experiment were included seed priming with salicylic acid at three levels 0, 0.7 and 1.4 mM, and methanol at three levels 0, 3% and 6% volume. Polyethylene glycol 6000 at three levels 0 as control, -0.4 and -0.8 Mpa were used for drought stress. Traits case study in this experiment were including Germination percent, Mean germination time, germination rate, radicle length, plumule length, seedling length, seedling dry weight and seed vigor. results showed that the interaction of salicylic acid and methanol on all rapeseed (cultivar Hyola 401) germination traits was significant except from the radicle length (P<0.01). The Interaction Salicylic Acid and drought stress on mean germination time, germination rate and plumule length traits rapeseed (cultivar Hyola 401) was significant (P<0.01), but in Other traits there was no significant difference in the level of 1%. The interaction of methanol and drought stress on all rapeseed (cultivar Hyola 401) germination traits was significant except from the germination percentage (P<0.01). In general it can be concluded that Seed priming with 0.7 mM salicylic acid and 3% volume of methanol concentration and the interaction this the two level improve all traits germination of canola (cultivar Hyola 401) under both favorable conditions and drought stress. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Priming
  • Drought stress
  • Canola