بررسی کارایی سه روش پیش‌تیمار بذر درتحمل به تنش شوری و خشکی گلرنگ (Cartthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

به­منظور بررسی کارایی سه روش پیش­تیمار بذر جهت افزایش مقاومت به تنش‌های شوری و خشکی گلرنگ در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار در آزمایشگاه موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش علف‌‌های‌هرز انجام گرفت. عامل اول نوع تنش شامل دو تنش شوری و خشکی، عامل دوم روش پیش‌تیمار بذر شامل سه روش هیدروپرایمینگ (پیش­تیمار بذر با استفاده از آب مقطر به مدت 6 ساعت)، هالوپرایمینگ (تیمار بذر در محلول کلرید سدیم 100میلی­مولار) و پرایمینگ با استفاده از KNO3 (5/0 درصد) به همراه شاهد (عدم پیش‌تیمار) و عامل سوم پتانسیل آب شامل 0، 3/0-، 6/0- و 2/1- مگاپاسکال بود که جهت ایجاد پتانسیل‌های مذکور در تنش شوری از NaCl و در تنش خشکی از PEG (پلی اتیلن گلایکول) استفاه گردید. نتایج نشان داد که هر دو تنش خشکی و شوری بر روی جذب آب، درصد جوانه‌زنی، طول ریشه و ساقه و شاخص بنیه گیاهچه اثر منفی گذاشت ولی در پتانسیل رطوبتی برابر، تاثیر منفی تنش خشکی بر کلیه صفات به­صورت معنی‌دار بیشتر از تنش شوری بود. در همه پتانسیل­های رطوبتی و به­ویژه در مورد تنش خشکی اثر پیش­تیمار بذر بر حفظ توان جوانه­زنی بذر موثر بود. تاثیر مثبت پیش­تیمار بذر در هر دو تنش خشکی و شوری، با شدیدتر شدن تنش افزایش یافت. در هر دو تنش خشکی و شوری تاثیر هیدروپرایمینگ بذر بر کاهش خسارت تنش­ها بیشتر از سایر پیش­تیمارهای مورد آزمایش بود و می­تواند به عنوان راهکاری کم­هزینه و سودمند به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Efficiency of Three Seed Priming Methods for Salt and Drought Stresses Tolerance of Safflower (Cartthamus tinctorius L.) in Germination and Seedling Stags

نویسندگان [English]

  • Leila Jahanban 1
  • Omid Lotfifar 2
  • Samaneh Mottaghi 2
چکیده [English]

To study the efficiency of three priming methods to increase salt and drought stress resistant of safflower in germination and early growth, a laboratory experiment was conducted as factorial arranged in completely randomized design with four replications in seed laboratory of Iranian Plant Protection Research Institute. First factor was kind of stress include salt and drought stress, second factor was priming method include hydropriming (treated with water for 6 h), Halopriming (treated with NaCl 100 mM), KNO3 (0.5%) and no priming as control and third factor was water potential include 0.0, -0.3, -0.6, -0.9 and -1.2 MPa. Too, salt and drought conditions caused by NaCl and PEG respectively. Results showed that both stresses inhibited water uptake, germination percentage, radicle and Plumule length and seedling vigour index, but this criteria significantly were higher in NaCl than PEG at the same water potential. All of three used priming treatments increased germination and seedling growth under salt and drought stresses. By increase of stress intensity, efficiency of priming methods increased too. Hydropriming was more effective than other priming to decrease salt and drought damage in germination and early growth stages and it is suitable and low cost strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Germination rate
  • Priming
  • Safflower
  • Salt stress