تاثیر پرایمینگ بذر با اکسین بر جوانه‌زنی، صفات فیزیولوژیکی و کنترل بیماری رایزوکتونیایی پنبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

Effects of seed priming on the germination traits, physiological characteristics and control of cotton Rhizoctonia disease

نویسندگان [English]

  • elahe lotfalinezhad 1
  • Seyed Javad Saneie 2
  • Seyed Esmaiel Razavi 3
2 Gorgan
3 Assistant Professor/ Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Department of Plant Protection, Gorgan, Iran