دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-130 
4. بررسی برخی خصوصیات بنیه بذر نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر سایه‌اندازی بر گیاه مادری

صفحه 41-50

محمداقبال قبادی؛ لیدا یاری کامرانی؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی هنرمند سعید جلالی هنرمند


6. تأثیر تصفیه‌وش و کرک‌گیری بر جوانه‌زنی بذر و بنیه گیاهچه پنبه(Gossypium hirsutum L.) رقم ساحل

صفحه 65-76

آیدین حمیدی؛ سید جلال میرقاسمی؛ مهرناز مهرآور؛ ویکتوریا عسکری؛ معصومه حسنی


7. تأثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه

صفحه 77-92

جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ نازلی گلستانی؛ محمد ربیعی


10. مقاله مروری

صفحه 121-135

سید محمدرضا احتشامی؛ هادی کیانی نژاد