دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1396 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر تیمارهای مختلف شیمیایی و فیزیکی بر جوانه‌زنی بذر زالزالک گرجی (Crataegus pontica C. Koch)

صفحه 1-12

زینب رادسریان؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ جواد میرزایی؛ مهدی حیدری