بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ و امواج فراصوت بر جوانه‌زنی و نشت مواد از بذر درمنه کوهی (Artemisia aucheri L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در درمان بیماری­ها و همچنین محدودبودن رویشگاه‌های طبیعی و کمی زادآوری، برنامه‌ریزی برای کشت و اهلی­کردن آن­ها اهمیت زیادی دارد. یکی از موانع تکثیر این گیاهان، وجود خواب در بذر آن­ها است. بنابراین یافتن تیمارهای کم‌هزینه و کارآمد جهت شکستن خواب بذر درمنه به‌عنوان گیاه دارویی مهم، ضروری به نظر می­رسد. استفاده از روش­های بیوفیزیکی و پرایمینگ می‌تواند بر کاهش خواب و افزایش پارامترهای جوانه‌زنی تأثیر داشته باشد. به‌منظور بررسی اثر امواج فراصوت و هیدروپرایمینگ بر روی جوانه‌زنی بذر درمنه کوهی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال 1394 در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان اجرا شد. بذرها به دو صورت هیدورپرایم­شده و پرایم­نشده، تحت تأثیر امواج فراصوت ( به­مدت 0، 2، 4، 6، 8، 10 دقیقه و شدت امواج 50 کیلوهرتز) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تمامی صفات مورد مطالعه به‌طور معنی‌داری (در سطح یک درصد) تحت تأثیر تیمار امواج فراصوت قرار گرفتند. همچنین پرایمینگ بر درصد و سرعت جوانه­زنی، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، وزن خشک گیاه­چه و هدایت الکتریکی معنی­دار بود. با افزایش مدت زمان قرارگیری بذر تحت امواج فراصوت، نشت یون‌ها از بذر کاهش یافت که این کاهش در بذور پرایم­شده نسبت به عدم پرایم مشهودتر بود. بالاترین درصد و سرعت جوانه‌زنی در بذرهای پرایم­شده در 10 دقیقه تحت تأثیر امواج فراصوت به­دست آمد. با توجه به زمان­بر بودن روش‌های متداول شکستن خواب بذر، استفاده از امواج فراصوت به‌عنوان یک فناوری نوین در شکستن خواب بذر به‌عنوان جایگزینی برای روش‌های قدیمی قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of hydropriming and ultrasonic waves on seed leakage and germination of Artemisia (Artemisia aucheri L.)

نویسندگان [English]

  • HamidReza Eisvand 1
  • Elham Latifinia 2
1 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Lorestan, Lorestan, Iran
2 MSc. Graduated of Agronomy, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Lorestan, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Due to the importance of using medicinal plants in curing diseases in one hand and disturbance of natural habitats in the other hand, their domestication and intensive cultivation are necessary. One of the problems in the propagation of these plants is seed dormancy. Therefore, finding low cost and efficient breaking seed dormancy treatments for Artemisia (Artemisia aucheri) is necessary. In this research, effects of ultrasonic waves and hydropriming on seed germination of Artemisia were evaluated in an experiment as factorial in the base of completely randomized design with three replications in the faculty of agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran. Both primed (hydro-priming for 7 hours) and non-primed seeds exposed to ultrasonic waves (0, 2, 4, 6, 8 and 10 min of 50 KH) and germination test were done. Results showed that all studied germination and seedling parameters were affected by ultrasonic waves significantly. Effect of hydro-priming was significant on germination percentage and speed, root and radicle lengths, seedling dry weight and seed electrical conductivity. Ion leakage was decreased by increasing in duration of ultrasonic waves; this phenomenon was more obvious in hydro-primed seed in comparison to non-primed one. The highest germination percentage and speed were obtained by hydro-priming +10 min ultrasonic waves. Therefore, according to the conventional time-consumed seed dormancy breaking methods, the use of ultrasound as a new technology to break dormancy as an alternative to older methods is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breaking seed dormancy
  • Germination Speed
  • Medicinal plant
  • Priming
Abdali, N.S., Aliniaeifard, M., Nasiri, Salavarzian, A. and Azizi, F. 2010. The study of ultrasonic waves on seed germination of Ferula (assa-foetida). International Medical and Aromatic Plants Symposium, Shiraz-Iran (oral).5 p. (Conference)
Alvandian. S., Vahedi, A. and Taghi-Zadh, R. 2014. The effect of ultrasound and chilling on seed germination medicinal plants (Myrtus communis L.). Journal of Seed Research, 3(3): 21-31. (In Persian)(Journal)
Ashraf, M. and Harris, P.J.C. 2005. A biotic stress, Plant resistance through breeding and molecular approaches. Haworth press Inc., New York. 5pp. (Book)
Basra, M.A.S., Pannu, G. and Afzal, I. 2003. Evaluation of seed vigor of hydro and matriprimed wheat (Triticum aestivum L.) seeds. International Journal of Agriculture, 5: 121-123. (Journal)
Darodi, R. and Hasandokht, M.R. 2015. Effect moist chilling on the characteristics of germination and seed dormancy (Rheum spp). Iran and Crop Science Conference and Conference of Seed Science and Technology, pp: 5. (In Persian)(Conference)
 
Farooq, M., Basra, S.M.A. and Ahmad, A.N. 2007. Improving the performance of transplanted rice y seed priming. Plant Growth Regulation, 51: 129-137. (Journal)
Ghaderi, F. and Soltani, A. 2014. Seed certification. Publications University of Mashhad, 246 p. (In Persian)(Book)
Ghassemi-Golezani, K., Sheikhzadeh-Mosaddegh, P. and Valizadeh, M. 2010. Effects of hydropriming duration and limited irrigation on field performance of chickpea. Research Journal of Seed Science, 3(3): 193-199. (Journal)
Gavrilov, L.R., Tsirulnikov, E.M. and Davies, I.A.I. 1996. Application of focused ultrasound for the stimulation of neural structures. Ultrasound in Medicine and Biology, 22(2): 179-192. (Journal)
Gholipour, M. and Mohammadi, Y. 2008. Evaluating the effect of wheat germination on magnetic field. Paper Abstracts of the 1st National Conference on Iranian Seed Science and Technology, Gorgan (Conference).
Gupta, V. 2003. Seed germination and dormancy breaking techniques for indigenous medicinal and aromatic plants. Journal of Medicinal and Aromatic Plants Science, 25: 402–407. (Journal)
Jabari, R., Amini-Dehaghi, M. and Ganjiarjangi, F. 2009. Germination and loss of dormancy in Marigold (Calendula persica L.) medicinal plant. The Scientific Conference on Industrial Development of Medicinal Plants in Tehran, Iran. (In Persian)(Conference)
Javadi, S.A. and Azarnivand, H. 2005. Investigation on germination of Sage Brush (Artemisia aucheri). Iranian Journal of Natural Resources, 58(1): 209-215. (In Persian)(Journal)
Lemareski, M. and Hossini, Z. 2012. Effect of priming on seed germination characteristics of wheat. Second National Conference on Science and Technology Seeding, 9pp. (In Persian)(Conference)
McDonald, C.M., Floyd, C.D. and Waniska, R.D. 2001. Effect of accelerated agingon maize and sorghum. Journal of Cereal Science, 39: 301- 351. (Journal)
Maleki-Farahani, S., Reza-Zade, A.R. and Aghili-Shahrodi, M. 2015. The Effect of magnetic field and ultrasound on the seed germination (Cuminum cyminum L.). Iranian Journal of Seed Reseach, 2(1): 110-118. (In Persian)(Journal)
Majd, A., Farz-Poor, S. and Ranian, D. 2010. The Effect of magnetic field on seed germination and seedling genesis in Green Gram (Leicia sativa L.). Plant Science, 9(2):1-9. (Journal)
Marinkovic, B., Grujic, M., Marinkovic, D., Crnobarac, J., Marinkovic, J., Jacimovic, G. and Mircov, V. 2008. Use of biophysical methods to improve yields and quality of agricultural productions. Journal of Agricultural Science, 53: 3-15. (Journal)
Matthews, S. and Bradnock, W.T. 1967. The detection of seed samples of wrinkle seeded Peas (Pisum sativum L.) of potentially low planting value. Proceeding of Association Official Seed Analysis, 32: 552-563. (Journal)
Mazaheri, D. and Majnoun-Hosseini, N. 2002. An Introduction to General Agronomy. Tehran: Tehran University Press. (In Persian)(Book)
Moradi, A., Ab-Jame, R., Fard-Heidar, A. and Haji-Ahmadi, P. 2011. The effect of nano-priming on germination quality sunflower(Helianthus annus L.). National Conference on Advances in Agronomy, Qods City. 8 pp. (In Persian)(Conference)
Norozi-Haroni, N., Tabari-Kochak-Saraii, M. and Sadati, A. 2015. Effect of halopriming on break dormancy and improve germination of seed Aravane (Cercis siliquastrum L.). Journal of Science and Technology, Woody Proceeding Studies, 21(2): 85-104. (Journal)
Saki, T. Nasiri, M., Abdali, N. and Alinia-Fard, S. 2009. The effect of ultrasonic waves on germination percentage and rate in lavender (Lavandula L.) medicinal plant. The Scientific Conference on Industrial Development of Medicinal Plants. Tehran, Iran. (In Persian)(Conference)
Shafiei-Abnavi, M.S. and Ghobadi, M. 2012. The effects of source of priming and post priming storage duration on seed germination and seedling growth characteristics in wheat (Triticum aestivem L.). Journal of Agricultural Science, 4(9). 312-325. (Journal)
Shivankar, R.S., Deore, D.B. and Zode, N.G. 2003. Effect of pre-sowing seed treatment on establishment and seed yield of sunflower. Journal of Oil Seed Research, 20: 299-311. (Journal)
Sorkhi-Allah-Lo, F. 2009. Evaluate effect of ultrasound and magnetic field on the germination of plant seeds marigold .(Calendula officinalis L.). Iranian Horticultural Congress. Gilan. pp: 5. (In Persian)(Conference)
Soltani, A., and Maddah, V. 2010. Simple, applied programs for education and research in agronomy. Shahid Beheshti University Press. (In Persian)(Book)
Vieira, R.D., Penariol, A.L. Perecin, D. and Panobianconce, M. 2002. Condutividade eletrica eteor de agua inicial das sementes de soja. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, 37(9): 1333-1338. (Journal)
Yaldagard, M., Mortazavi, A. and Tabatabaie, F. 2008. Application of ultrasonic waves as a priming technique for accelerating and enhancing the germination of barely seed: optimization of method by the Taguchi approach, The Institute of Brewing and Distilling, World Applied Sciences Journal, 3(1): 91-95. (In Persian)(Journal)
Zargari, A. 1996. Medicinal Plants. Tehran University Press.:976 p. (In Persian)(Book)