تأثیر هورمون‌پرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر مدت زمان هورمون­پرایمینگ و هیدرو پرایمینگ بر جوانه­زنی بذر استویا در شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد تهران در سال 1394 انجام گرفت. فاکتورهای مورد مطالعه عبارت بودند از پیش­تیمار بذر با هورمون اسید جیبرلیک و آب مقطر در چهار زمان صفر، 16، 24 و 48 ساعت و تنش شوری در پنج سطح صفر، 5/2، 5، 5/7 و 10 دسی­زیمنس بر متر. صفات درصد و سرعت جوانه­زنی، متوسط زمان جوانه­زنی، متوسط جوانه­زنی روزانه، سرعت جوانه­زنی روزانه و ارزش جوانه­زنی اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد اثر متقابل شوری در زمان‌های مختلف پرایمینگ با اسید جیبرلیک تأثیر معنی­داری بر درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، متوسط جوانه­زنی روزانه و ارزش جوانه­زنی داشت. بیش­ترین درصد جوانه­زنی در اثر متقابل شوری 5 دسی­زیمنس بر متر در 48 ساعت پرایمینگ بذر با اسید جیبرلیک (16/59 درصد) و بیشترین سرعت جوانه­زنی در شوری 5/2 دسی­زیمنس بر متر در 48 ساعت پرایمینگ با اسید جیبرلیک (24/4 بذر در روز) مشاهده شد. بالاترین سرعت جوانه­ز­نی روزانه در بذوری دیده شده که در شوری صفر دسی­زیمنس بر متر تحت 16 ساعت هیدروپرایمینگ و 24 ساعت هورمون­پرایمینگ قرار گرفته بودند. پرایمینگ بذر استویا با اسید جیبرلیک در مدت زمان 24 و 48 ساعت توانست پارامترهای جوانه­زنی بذر استویا را بهبود بخشد. شوری بیش­تر از 5/2 دسی­زیمنس بر متر نیز باعث افت معنی­دار برخی از پارامترهای جوانه­زنی (درصد و سرعت جوانه­زنی) شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of hormone priming and hydro priming on Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) seed germination under salt stress

نویسندگان [English]

  • Mehdi Aghighi Shahverdi 1
  • Heshmat Omidi 2
چکیده [English]

     In order to evaluate effect of time period of hormone and hydro priming on Stevia seed germination indices under salt stress a factorial experiment based on completely randomized design (CRD) with three replications was conducted in Seed Science and Technology Laboratory of Shahed University of Tehran in 2015. The studied factors consisted of seed pre-treating by gibberellic acid and distilled water for 0, 16, 24 and 48 hours and salt stress (2.5, 5, 7.5 and 10 dS.m-1). Germination percentage and speed, mean time of germination, mean of daily germination, daily germination speed and germination value was measured. Results showed that salinity× hormone priming interaction significantly influenced germination percentage and germination speed, mean daily germination and germination value. The highest germination percentage and germination speed was seen in 5 dS.m-1 and 48 hours hormone priming interaction and 2.5 dS.m-1 and 48 hours hormone priming interaction respectively. The highest daily germination speeds was seen in 0 dS.m-1 and 16 hours hydro priming interaction and 0 dS.m-1 and 16 and 24 hours hormone priming interaction respectively. Hormone priming of stevia seed by gibberellic acid for 24 and 48 hours could improve stevia seed germination parameters. Some of germination parameters (rate and percentage of germination) were reduced by salinity stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination
  • Priming
  • Salinity
  • seed
  • Stevia