ارزیابی اثر خیسانیدن بذر با نانو کودها بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم در شرایط تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 استادیار


عنوان مقاله [English]

Evaluation of seed soaking effect in nano-fertilizers on germination charactristics and seedling growth of wheat cultivars under salinity stress condition

نویسندگان [English]

  • Mitra Kamalibaniani 1
  • Alireza souhanidarban 2
  • Mohsen Nabavikalat 1
1 Mashhad Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor in Plant Breeding, Department of Agronomy & Plant Breeding, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran