ارزیابی اثر خیسانیدن بذر با نانو کودها بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 استادیار

چکیده

جوانه­زنی و رشد گیاهچه برای استقرار گیاهان تحت تنش شوری اهمیت دارد از این رو شناخت ارقامی از گیاهان که جوانه­زنی سریع و یکنواختی در شرایط شور دارند می­تواند به استقرار اولیه و رشد گیاهچه کمک نماید. به­منظور ارزیابی اثر خیسانیدن بذر با نانو کودها بر خصوصیات جوانه­زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم در شرایط تنش شوری آزمایشی به­صورت طرح فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار با چهار رقم گندم (چمران2، سیوند، پیشتاز و پارسی) در چهار سطح تنش شوری با نمک کلرید سدیم (Nacl) مرک آلمان در غلظت­های مختلف (4، 6، 8 و 10 دسی زیمنس بر متر) و سه نوع کود نانو (فسفر، پتاس و نانو کود ریزمغذی­ها) در شرایط کنترل شده انجام گرفت، نتایج نشان داد واکنش چهار رقم گندم نسبت به اعمال سطوح مختلف تنش شوری و انواع نانو کودها برای صفات مورد مطالعه (سرعت و درصد جوانه­زنی، طول گیاهچه، وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص بنیه بذر) معنی­دار بود به­نحوی­که اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی حاکی از برتری رقم پارسی و نانو کود فسفر در تنش شوری4 دسی زیمنس بر متر بود این در حالی است که برهمکنش رقم چمران2، نانو کود پتاس در تنش شوری 10 دسی زیمنس بر متر نیز کمترین مقدار را در بین تیمارها داشت. به­نظر می­رسد در غلظت­های بالاتر نمک و با افزایش تنش شوری، حتی پرایمینگ انواع مختلف نانوکود نتوانسته صفات مورد بررسی را بهبود بخشد، اما در غلظت­های کمتر نمک، تیمارهای نانو کودی تا حدودی اثر منفی نمک را تعدیل نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of seed soaking effect in nano-fertilizers on germination charactristics and seedling growth of wheat cultivars under salinity stress condition

نویسندگان [English]

  • Mitra Kamalibaniani 1
  • Alireza souhanidarban 2
  • Mohsen Nabavikalat 1
1 Mashhad Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor in Plant Breeding, Department of Agronomy & Plant Breeding, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Germination and seedling growth under salt stress is important for establishment of plant. Hence recognition varieties of plants that have rapid and uniform germination under saline conditions can help to the early establishment and seedling growth. In order to evaluate seed soaking effect in nano-fertilizers on germination charactristics and seedling growth of wheat cultivars under salt stress with nano-fertilizers was performed experiment in 3-factor factorial in a randomized complete design in three replications with four wheat cultivars (Sivand, Parsi, Pishtaz and Chamran2), salinity stress with Nacl (Merck, Germany) in different concentrations (4, 6, 8 and 10 ds/m) and three types of supplement nano-fertilizers (nano-phosphorus, nano-potassium and nano-microelements), under controlled conditions, The results showed that four wheat cultivars reaction compare to apply of salinity levels and types of nano fertilizers was significant for studied characteristics (rate and percentage of germination, seedling length, dry weight and vigor index). So that treatments interaction Parsi cultivar, nano-phosphorus fertilizer and salinity stress 4 ds/m was highest, while interaction in Chamran2, nano-potassium fertilizer in salinity of 10 ds/m among treatments was lowest. So it seems the higher concentration of salt and with increasing salinity levels, even priming different types of nano-fertilizers couldn't be able to improve studied characteristics, generally, at lower concentrations of salt, Nano-fertilizer treatments has moderated somewhat negative effect of salt, but in higher concentrations it has no effect, Except germination rate parameter that even in conditions of salinity up to 10 ds/m could also be effective and increase the germination rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanofertilizer
  • Priming
  • Salinity Stress
  • Wheat
Abbassi, F., Koocheki, A., jafari, A. 2009. Evaluation of germination and vegetative growth of modder (Rubia tinctorum L.) under different levels of NaCl. Iranian Journal of Field Crops Research. 2 (7), 517-525. (In Persian) (Journal)
Abdi, N. 2006. The effects of salinity on germination of three clover species (Trifolium spp.). New Finding in Agriculture Journal. 1, 45-54. (Journal)
Agrawal, R., 2003. Seed technology. Pub. Co. PVT. LTD. New Delhi. India .
Ashraf, M, Foolad, M.R. 2005. Pre-sowing seed treatment shotgun approach to improve germination, plant growth, and crop yield under saline and non-saline conditions. Advance Agronomy Journal. 88: 223-271. (Journal)
Chojnowski, F.C. and Come, D. 1997. Physiological and biochemical changes induced in sunflower seeds by osmopriming and subsequent drying, storage and aging. Seed Science Research Journal. 7: 323-331. (Journal)
Derosa, M.R., Monreal, C., Schnitzer, M., Walsh, R., and Sultan, Y. 2010. Nanotechnology in fertilizers. Nature Nano Technology Journal, 5: 91-95. (Journal)
Doulatabadian, A., Modarres Sanavi, S.A., Etemadi, F. 2008. Effects of salicylic acid priming on wheat seed germination under saline conditions. Biology Journal of Iran. 4(21), 692-702. (In Persian) (Journal)
Ellis, R.A., and Roberts, E.H. 1981. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. Seed Science Technology Journal.9: 373-409. (Journal)
Etesami, M. Galeshi, S. 2008. An evaluation reaction of ten genotype of barley in salinity on germination and seedling growth (Hordeum vulgar L.). Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. 5 (15), 39-46. (In Persian) (Journal)
FAO. )2013(. FAOSTAT | © FAO Statistics Division.
Farboodi, M., siadat, H., Abedi, M.J., and Khavari-Nejad, R. 2001. Effect of different Nacl and CaCl2 concentration on germination and growth of 14 wheat and one triticale genotype. Journal of Agricultural Science. 9 (2), 85-103. (In Persian) (Journal)
Fenando, E.P., Boero, C., Gallardo, M., and Gonzalez, J.A. 2000. Effect of Nacl on germination, growth, and soluble sugar content in chenopodium quinoa Seeds. Journal of Botany Bulletin. 41, 27-34. (Journal)
Foti, S., Cosentino, S.L., Patane, C., and Agosta, G.M.D. 2002. Effects of osmoconditioning upon seed germination of sorghum (Sorghum bicolor L.) Moench under low temperatures. Seed Science and Technology Journal. 30, 521-533. (Journal)
Ghajari, A.M., and Zeynali, E. 2003.Effect of salinity and drought stresses on germination and seedling growth of two cotton cultivars. Seed and plant Improvement Journal. 18: 506-509. (Journal)
Ghavami, F., Malboobi, M.A., Ghannadha, M.R., Yazdi Samadi, B., Mozaffari, J., Jafar Aghaei, M. 2004. An Evaluation of Salt Tolerance in Iranian Wheat Cultivars at Germination and Seedling Stages. Iranian Journal Agriculrure Science. 2(35), 453-464. (In Persian) (Journal)
Ghorbani, M., Soltani, A., and Amiri, S. 2008. The effect of salinity and seed size on response of wheat germination and seedling growth. Journal of Agricultural Science and Natural Resources. 14 (6), 56-60. (In Persian) (Journal)
Ghorbani, M.H. Porfarid, A. 2008. The effect of salinity and sowing depth on wheat seed emergence. Journal Agriculrure Science Natural Resource. 5 (14). (In Persian) (Journal)
Gregory, P.J. 1988. Root growth of chick pea, faba bean, lentil and pea and effect of water and salt stresses. PP. 857-867. In: Summerfield, R.J. (Ed.), World Crops: Cool-Season Food Legumes, Kluwer Academic Publisher. P: 857-867. (Journal)
Hafeez, U.R., Faroog, M., and Afzal, I. 2007. Late sowing of wheat seed priming. Available in www.DAWN.com .
Hanslin, H.M., and Eggen, T. 2005. Salinity tolerance during germination of seashore halophytes and salt-tolerant grass cultivars. Seed Science Research Journal. 15: 43-50. (Journal)
Kazemzadeh Haghighi, A. 2010. Evaluation of salinity tolerance in relation to seed germination, in nine forage sorghum varieties sorghum bicolor (L.) mohench. Journal on Plant Science Researches, 3, 15-23. (In Persian) (Journal)
Munns, R. 2002. Comparative physiology of salt and water stress. Plant cell environment Journal, 25: 239-250. (Journal)
Shamsaddin Saied, M., Farahbakhsh, H., Maghsoodi Mude, A.A. 2007. Effects of Salt Stress on Germination, Vegetative Growth and some Physiological Characteristics of Canola. Journal of Water and Soil Science. 11 (41), 191-203. (In Persian) (Journal)
Soltani, A., Kamkar, B., Galesh, S., and Akram Ghaderi, F. 2008. The effect of seed deterioration on seed reserves depletion and heterotrophic seedling growth of wheat. Journal of Agricultural Science and Natural Resources, 15 (1), 193-196. (In Persian) (Journal)
Voigt, E.L., Almeida, T.D., Chagas, R.M., and Ponte, L.F.A. 2009. Source–sink regulation of cotyledonary reserve mobilization during Cashew Anacardium salinity. Journal of Plant Physiology. 166: 80-89. (Journal)
Wittenmayer, L., and Merbach, W. 2005. Plant responses to drought and phosphorus deficiency: Contribution of phyto-hormones in root-related processes. Journal of Plant Nutrition Soil Science. 168(4): 531-540. (Journal)

Yazdani Biuki, R., Rezvani Moghaddam, P Khazaie, H.R., Ghorbani, R. Astaraei, A.R. 2010. Effects of Salinity and Drought Stresses on Germination Characteristics of Milk Thistle (Silybum marianum). Iranian Journal of Field Crops Research. 1(8), 12-19. (In Persian) (Journal)