اثر قدرت بذر بر سودمندی هیدرو-پرایمینگ در ارتباط با شاخص‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم کلزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزه هیدرو-پرایمینگ به عنوان یکی از پیش تیمارهای ساده و ارزان جهت بهبود کارآیی بذر شناخته می­شود. به منظور ارزیابی اثر قدرت بذر دو رقم کلزا بر سودمندی هیدرو-پرایمینگ، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. عوامل آزمایشی شامل دو رقم کلزا (اکاپی و اپرا)، سه سطح قدرت بذر (شاهد، 2 و 4 روز فرسودگی) و پیش تیمار (بدون پرایمینگ و هیدرو-پرایمینگ) بود. با کاهش سطح قدرت بذر، افت بیشتری در شاخص­های جوانه­زنی و رشد گیاهچه رقم اپرا مشاهده شد. از طرف دیگر، اثرات بهبود دهنده پیش تیمار آبی بذر بر درصد و سرعت جوانه­زنی و وزن خشک گیاهچه در رقم اکاپی بیشتر نمود پیدا کرد. در سطح سوم قدرت بذر، اثرات محرک هیدرو-پرایمینگ بر شاخص­های جوانه­زنی و رشد گیاهچه به طور قابل ملاحظه­ای کاهش یافت. افزایش مقدار قندهای محلول و کاهش محتوای پروتئین کل و فعالیت آنزیم کاتالاز در بذور فرسوده هر دو رقم کلزا اتفاق افتاد. هیدرو-پرایمینگ اثرات سوء ناشی از فرسودگی بذر را تا حدودی رفع نمود، به طوری که بیشترین میزان قند محلول (82/2) و کمترین میزان پروتئین کل (08/1) و فعالیت آنزیم کاتالاز (021/0) در گیاهچه­های حاصل از بذور فرسوده سطح سوم قدرت بذر در شرایط عدم کاربرد پیش تیمار آبی مشاهده شد. در نهایت با توجه به نتایج این پژوهش، می­توان به سودمندی پرایمینگ دست کم در ارتباط با ترمیم آسیب­های ناشی از مراحل اولیه فرسودگی بذر در ارقام کلزا اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed vigor on the hydro-priming usefulness associated with morphological and biochemical indices of two varieties of Canola

نویسندگان [English]

  • Saeid Khomari 1
  • Ghasem Najafi 2
  • Ahmad Javadi 2
  • Ali Ebadi 2
1 University of Mohaghegh Ardabili
2 University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Nowadays, hydro-priming has been known as a simple and inexpensive way for improving the efficiency of the seed. To evaluate the effects of seed vigor of two canola cultivars on the hydro-priming effectiveness, a factorial experiment was conducted based on randomized complete design, with four replications. Experimental factors included two cultivars of rapeseed (Okapi and Opera), three levels of seed vigor (control, 2 and 4 days aging) and pre-treatment (non-priming and hydro-priming). With decreasing the seed vigor level, Germination and seedling growth indices of Opera was further declined. On the other hand, the more promotive effects of hydro-priming were found on seed germination percentage and germination rate and seedling dry weight of the Okapi. In the third level of seed vigor, the positive effects of hydro-priming on germination and seedling growth indices were significantly reduced. Increasing amount of the soluble sugars and decrease of the total protein content and catalase activity in deteriorated canola seeds occurred. Hydro-priming partly eliminated adverse effects of seed deterioration. So that highest soluble sugars (2.82) and the lowest total protein (1.08) and catalase activity (0.021) were observed in seedlings produced from more deteriorated non-primed seed lot. Finally, according to the results of this study, it can be mentioned that priming is useful at least in relation with repair of injuries induced by seed deterioration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant system
  • Canola Seedlings
  • Priming
  • Germination
  • Seed deterioration