تأثیر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و برخی ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیکی آهار (Zinnia elegans L.) در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

2 2- کارشناس ارشد گروه کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

3 مربی گروه کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر پیش‌تیمار بذر توسط اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی بذر و ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیکی آهار (Zinnia elegans) در شرایط تنش خشکی، دو پژوهش به صورت دو آزمایش‌ جداگانه شامل جوانه‌زنی در شرایط آزمایشگاه و کشت گلدانی  بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان در سال 1393 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف پرایمینگ بذر با سالیسیلک اسید در چهار غلظت صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی‌مولار و چهار سطح خشکی (با استفاده از پلی‌اتیلن گلیکول 6000) شامل صفر، 5/0-، 1- و 5/1- مگاپاسکال بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنی‌داردرصد و سرعت جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه آهار در دو آزمایش جوانه‌زنی و گلدانی ‌می‌شود. در حالی‌که پیش تیمار اسید سالیسیلیک اسید باعث افزایش صفات مذکور در مقایسه با شاهد شد. در آزمایش گلدانی و در شرایط تنش خشکی 1- و 5/0- مگاپاسکال، پیش‌تیمار بذر با غلظت 1 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک باعث بهبود ویژگی‌های رویشی آهار شد. در بالاترین سطح تنش (5/1- مگاپاسکال) کاربرد 5/1 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک به تعدیل اثرات منفی تنش خشکی منجر گردید. پیش‌تیمار بذر با اسید سالیسیلیک موجب افزایش محتوای رطوبتی برگ در شرایط تنش خشکی شد. نتایج این مطالعه نشان داد پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید از طریق بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد منجر به افزایش تحمل گیاهچۀ آهار در هر سه سطح تنش خشکی شده و می‌توان از آن به عنوان راهکاری برای بهبود جوانه‌زنی بذر آهار در شرایط تنش خشکی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salicylic acid priming on seed germination and some vegetative and physiological characteristics of zinnia (Zinnia elegans) under drought condition

نویسندگان [English]

  • Farzin Abdollahi 1
  • Ebrahim Rezazadeh 2
  • Leila Jafari 3
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of priming by salicylic acid on seed germination and vegetative and physiological characteristics of zinnia (Zinnia elegans) under drought stress condition, two laboratory and pot factorial experiments were conducted based on completely randomized design with four replications in the laboratory and greenhouse of the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University at 2014. Experimental factors included priming with salicylic acid in concentrations of 0, 0.5, 1 and 1.5 mM and four drought levels (simulated by PEG 6000) ; 0, -0.5, -1 and -1.5 MPa. The results showed that in both laboratory and pot experiments drought stress reduced seed germination and early seedling growth of zinnia, significantly. While, seed priming with salicylic acid increased these traits when compared to control. In the pot experiment and -1 and -1.5 MPa drought conditions, the seed treatment with 1 mM concentration of salicylic acid improved zinnia vegetative characteristics. At the highest level of drought (-1.5 MPa) level application of 1.5 mM salicylic acid led to dampen the negative effects of the drought. Seed priming with salicylic acid increases the relative water content of the leaves under drought stress conditions. Generally seed priming with salicylic acid can be used for improving zinnia seed germination under drought conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Priming
  • Leaf chlorophyll
  • Relative water content