کلیدواژه‌ها = بنیه بذر
بررسی تاثیر سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه چوچاق (Eryngium caucasicum Ttautv.)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-39

10.22124/jms.2023.22826.1724

نگار طالعی؛ یوسف حمیداوغلی؛ جمالعلی الفتی؛ مهدی زارعی محمد آباد


ارزیابی شاخص‌های کیفی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه مرزنجوش (Origanum vulgare L.) تحت شرایط کشت ارگانیک و شیمیایی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 265-277

10.22124/jms.2020.4588

شیرین نیکو؛ بهرام میرشکاری؛ محمود پوریوسف میاندوآب؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالله حسن زاده قورت‌تپه


بررسی نوع قارچ‌کش و دوره انبارداری بر بنیه بذر سه رقم جو درطبقه مادری

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 117-128

10.22124/jms.2020.4360

لیلا یاری؛ شهلا هاشمی فشارکی؛ عباس زارعیان


تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین گیاه Atriplex halimus

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 245-255

10.22124/jms.2019.3603

آزاده دیلم؛ حامد روحانی؛ حسین صبوری؛ ابراهیم غلامعلی پورعلمداری


تأثیر رنگ پوسته بر جوانه‌زنی بذر گیاه خردل (Brassica compestris Var. Parkland) تحت تنش‌ شوری و خشکی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 93-103

حمید شریفی؛ مرتضی گلدانی؛ محمد غیاث آبادی؛ زینب شریفی