تعیین غلظت و مدت زمان مطلوب پرایمینگ بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) با عنصر سلنیوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

         سلنیوم یک عنصر غذایی ضروری است، ولی نقش آن در گیاهان نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. به همین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال 1394 در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران اجرا شد. عوامل آزمایش غلظت­های مختلف سلنیوم (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) و زمان­های مختلف پرایمینگ (صفر، 8، 16، 24 و 32 ساعت) بودند. نتایج حاکی از آن است که اثر غلظت و مدت زمان پرایمینگ بر صفات درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، متوسط جوانه­زنی روزانه، یکنواختی جوانه­زنی، ارزش جوانه­زنی، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر معنی­دار بود. همچنین اثر متقابل غلظت در مدت زمان پرایمینگ بر صفات سرعت جوانه­زنی، متوسط زمان جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی روزانه، یکنواختی جوانه­زنی و طول گیاهچه معنی­دار شد. با افزایش غلظت سلنیوم از صفر به 2 درصد، افزایش معنی­داری در میانگین صفات درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، متوسط جوانه­زنی روزانه، ارزش جوانه­زنی و بنیه بذر مشاهده شد به طوری که بالاترین میانگین صفات، در غلظت 2 درصد و کمترین میانگین در غلظت صفر درصد بود. بالاترین سرعت جوانه­زنی در پرایمینگ بذر به مدت 8 و 24 ساعت در غلظت 2 درصد با میانگین 50/4 و 33/4 بذر در روز بدست آمد. با افزایش زمان پرایمینگ بذر صفات یکنواختی جوانه­زنی و بنیه بذر افزایش یافت و بیشترین میانگین این دو صفت در تیمارهای 24 و 32 ساعت پرایمینگ بود. به طور کلی پرایمینگ بذر با غلظت 2 درصد و به مدت 24 ساعت باعث افزایش معنی­دار شاخص­های جوانه­زنی و شاخص بنیه بذر استویا گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of optimum concentration and time of Stevia (Stevia rebuadiana Bertoni) seed priming by Selenium

نویسندگان [English]

  • Mehdi Aghighi Shahverdi
  • Heshmat Omidi
چکیده [English]

Selenium is an essential nutrient, but its role in the plants need more research. For this purpose a factorial experiment in a completely randomized design with three replications was carried in the Shahed University of Tehran in 2015. The first factor was different concentrations of Selenium (0, 0.5, 1, 1.5 and 2 percent) and the second factor of priming time (0, 8, 16, 24 and 32 hours). The results indicate that the effect of the concentration and priming time was significant on germination percentage, germination rate, mean daily germination, germination uniformity, germination value, seedling length and vigor index. The interaction of concentration in priming time had a significant effect on the level of one percent on traits of germination rate, mean time germination, daily germination rate, germination uniformity and seedling length. With increasing concentrations of selenium from 0 to 2%, were observed significant increases in germination percentage, germination rate, mean daily germination, germination value, and seed vigor index. So that the highest average traits observed in concentrations of 2% and lowest in 0%. The highest germination rate in priming for 8 and 24 hours in concentration of 2% with an average of 4.50 and 4.33 seeds per day, respectively. With increase of priming time increased germination uniformity and seed vigor and highest average of two traits was 24 and 32 hours priming. Generally, priming with 2% concentration for 24 hours had significantly increased germination index and seed vigor of Stevia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination
  • Nutri priming
  • selenium
  • Stevia
  • Vigor