تأثیر تیمارهای بذری بر تغییرات محصولات آمادوری- میلارد و بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) بعد از 8 ماه انبارداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده

آزمایشی به­صورت فاکتوریل دوعاملی با طرح پایه کاملاً تصادفی طی دو سال بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) رقم یوسف بعد از 8 ماه انبارداری انجام گردید، فاکتورهای مورد آزمایش شامل رطوبت بذر در زمان برداشت در سه سطح (14، 16 و 18 درصد ) و تیمار بذر در پنج سطح (اسپرمین، پوترسین، اسپرمیدین، آب) و شاهد (بذر بدون تیمار) بودند. بذرها پس از برداشت با سطوح رطوبتی مورد نظر، به­ مدت هشت ماه نگه­داری و سپس تیماری­های بذری بر آن­ها اعمال گردید. نتایج بیانگر این است که اثرات متقابل تیمار بذر× رطوبت بذر بر محصولات آمادوری و میلارد در سطح احتمال 1 درصد معنی­دار گردید. در بررسی اثرات متقابل، کم­ترین مقدار محصولات آمادوری و میلارد در بذرهای تیمارشده با پلی­آمین اسپرمین و برداشت­شده با رطوبت 18 درصد مشاهده گردید، درحالی­که بیش­ترین محصولات آمادوری و میلارد متعلق به بذرهای شاهد (بدون تیمار) و برداشت­شده با رطوبت 14 درصد بود. بذرهایی که دارای محتوای بالاتری از محصولات آمادوری و میلارد بودند، از بنیه پائین­تری برخوردار بوده و در نهایت درصد گیاهچه­های عادی کم­تری را تولید نمودند و به­طور کلی قوه زیست در آن­ها با افزایش محصولات آمادوری و میلارد کاهش یافت. با توجه به نتایج این تحقیق می­توان از تیمارهای PAs و آب جهت بهبود بنیه بذر بعد از یک دوره انبارداری و تقریباً یک ماه قبل ازکاشت استفاده نمود، به­طوری­که تیمارهای PAs و به­ویژه اسپرمین در این تحقیق باعث بهبود در بنیه بذر و جلوگیری از اثرات مخرب فرسودگی بر کیفیت بذر گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed treatments on Amadori and Maillard products change and seed vigour in barley (Hordeum vulgare L.) After 8 month storage

نویسندگان [English]

  • Leila Yari 1
  • Mohammad Sedghi 1
  • Aidin Hamidi 2
  • Raoof Seyed Sharifi 1
1 University of Mohaghegh Ardabili
2 Seed and Plant Certification and Registration Research Institute (SPCRI)
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the role of polyamines (PAs) as priming agents on seed quality and vigour change with different moisture content (Mc)(14,16,18%) under 8 month storage conditions in barley (Hordeum vulgare L.) c.v Usef. Experimental units were arranged factorialy in a completely randomized design with four replications for two years. The seeds were harvested at three initial moisture contents including 18, 16, 14% using wet weight basis. The seed samples then were sealed in polythene bags and stored in conditioned storages for 8 months. After that for seed priming, seeds were soaked in aerated solution of Spermine (Spm), Puterscine (Put), and Spermidine (Spd) and distilled water (W), also untreated seeds used as control. The result in two years indicated that seed treatments significantly increased the seed viability and normall seedling percentage. Interaction between seed moisture content × seed treatments were significant (P<0.01) for Amadori and Maillard products. Mximum Amadori and Maillard product was detected for control (untreated seeds) and 14% MC .Whereas, minimum Amadori and Maillard product was detected for Spm seed treatment and 18% MC. Meanwhile, Amadori and Maillard products were reduced in all seed treatments.By increasing Amadori and Maillard products of seed, seedling vigour and seed viability decreased. It suggests that this technique could apply especially for improving vigor of barley seeds in at the end of storage period or at least one month before of this period. Generally, the effectiveness of PAs on improving seedling vigor was more pronounced in Spermine treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amadori and Maillard products
  • Moisture Content at harvesting
  • Poly amine
  • Seed vigour