بررسی امکان بهبود خصوصیات جوانه‌زنی و خلوص فیزیکی بذر کلزا از طریق فرآوری مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

2 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

3 موسسه تحقیقالت ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده

با توجه به نقش بوجاری مناسب و اندازه بذر بر کیفیت آن پژوهشیبر اساس یک آزمایش سه عاملی با شانزده تیمار شامل دو رقم کلزای اکاپی و طلاییه، چهار اندازة بذر تفکیک شده با استفاده از غربال‌های با اندازه های 4/1 ،6/1، 8/1 و 2 میلی‌متر در غربال پایینی دستگاه بوجاری جداکننده با هوا و دو سطح استفاده و عدم استفاده از دستگاه جداکننده گرانشی، بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال‌های 88-1387 و 89-1388 در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال انجام شد. با توجه به نتایج پروژه استفاده از غربال 6/1 میلی‌متری همراه با دستگاه بوجاری گرانشی برای بوجاری دو رقم مورد مطالعه توصیه می‌شود. هرچند درصورت استفاده از غربال‌های 8/1 و 2 میلی‌متری درصد جوانه‌زنی و میزان ظهور گیاهچه‌ها بیشتر بود ولی در این حالت درصد افت بذری نیز بالاتر بود. در مورد غربال 4/1 میلی‌متری هرچند درصد افت بذری پائین بود ولی درصد خلوص فیزیکی کاهش یافته و تعداد بذر علف‌های‌هرز نیز افزایش یافت که این امر سبب شد توده بذری شرایط استاندارد مورد نظر برای گواهی بذر را نداشته باشد. پس بهترین غربال برای بوجاری بذر ارقام مورد مطالعه کلزا، غربال 6/1 میلی‌متری می‌باشد که سبب می‌شود توده بذری بوجاری شده  هم از لحاظ خلوص فیزیکی و هم از نظر درصد جوانه‌زنی در شرایط استاندارد باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on improvement possibility of germination traits and physical purity of Canola (Brassica napus L.) seed by appropriate conditioning application

نویسندگان [English]

  • Hossein Sadeghi 1
  • Saman Sheidaei 2
  • Aazam Dashti 3
چکیده [English]

According to the effect of seed size on seed quality, this study was conducted in the Seed and Plant Certification and Registration Institute (SPCRI) in 2009-10, based on completely randomized design and with three replications. Studied factors(16 treatments) consisted of two canola cultivars (Okapi and Talaye), four separated seed sizes (1.4, 1.6, 1.8 and 2 mm) and two levels of using and none using of gravity separator tool. Based on the results using of 1.6 mm sieve size accompanied to gravity separator tool is recommended for cleaning these two varieties seed while germination percent and seedling emergence was improved and also higher seed loss percent was attained by using of sieves with 1.8 and 2 mm size. Whatever lower seed loss percent was attained using 1.4 mm sieve size but percentage of seed purity was decreased and also number of weed seeds increased which resulted in rejection at standard seed certification process. So the best treatment was related to the sieve with 1.6 mm size that was standard in the aspect of physical purity and germination percent

کلیدواژه‌ها [English]

  • seed size
  • Seed vigor
  • Seedling emergence
  • Germination Speed
  • Seedling vigor index