بررسی تاثیر هورمون پرایمینگ و غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان جنوبی

2 کارشناس ارشد علوم و تکنولوزی بذر/دانشگاه بیرجند

3 کارشناس/ مرکزتحقیقات کشاورزی خراسان جنوبی

چکیده

آنغوزه از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان است. صمغ استخراج شده از این گیاه در صنعت[1] و داروسازی کاربردهای فراوانی دارد. این گیاه رشد اولیه کندی دارد که استقرار آنرا با مشکل مواجه کرده است. هورمون پرایمینگ یکی از تکنیک­های بهبود بذر است که می­تواند منجر به بهبود جوانه­زنی و رشد گیاهچه و در نتیجه استقرار آن شود. به منظور بررسی اثر تیمارهای هورمون پرایمینگ آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد. فاکتورها شامل نوع هورمون (جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید)، مدت زمان (6، 12 و 24 ساعت) و غلظت (500، 1000 و 1500 پی­پی­ام) بودند. نتایج نشان دادند که تیمار با جیبرلیک اسید 500 پی­پی­ام به مدت 12 ساعت و سالیسیلیک اسید 500 پی­پی­ام به مدت 6 ساعت بر خصوصیات جوانه زنی گیاه موثرتر بود. همچنین به منظور بررسی اثر غلظت­های مختلف سالیسیلیک اسید بر جوانه­زنی بذر این گیاه آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار به اجرا درآمد. مشخص شد که غلظت­های پایین این هورمون اثرات افزاینده و غلظت­های بالای آن اثرات کاهنده  بر خصوصیات جوانه­زنی آنغوزه دارد* نویسنده مسئول پست الکترونیک: zangoie.mostafa@gmail.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hormone priming and salicylic acid concentrations in relation to seed germination in Asafetida (Ferula assa-foetida L.) Abstract

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Sanjari 1
  • Mustafa Zangoie 2
  • Somayeh Elyasirad 3
چکیده [English]

Asafetida is a medicinal plant belonging to the family of Apiaceae. Gum obtained from this plant has many industrial and pharmaceutical applications. Poor establishment of this plant is of main concern that is mainly attributed to the issues on seed germination and slow initial growth. Hormone priming is aimed to improve seed germination and increase plant establishment. The present study is an attempt to investigate the effects of hormone priming on seed germination in different time and concentration regime. The experiment was planned based on a factorial-completely randomized design with three factors including hormone type at two levels (Giberlic acid and Salicylic acid), priming time duration at 3 levels (6, 12 and 24 hours) and Hormone concentration at three levels (500, 1000 and 1500 ppm) in 4 replications. The results showed that the seeds primed with giberlic acid (500 ppm for 12 hours) and salicylic acid (500 ppm for 6 hours) have made high improvements to Asafetida’s seed germination. As well as to evaluate the effect of different SA concentrations on seed germination was conducted an experiment in a completely randomized design with 6 treatments and 3 replications. Results showed that the concentrations of salicylic acid had inverse relations with germination characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plants
  • Seed biology
  • Seed vigor
  • Physiological properties
  • Plant establishment