تأثیر رنگ پوسته بر جوانه‌زنی بذر گیاه خردل (Brassica compestris Var. Parkland) تحت تنش‌ شوری و خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد- گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار - گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد - گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

چکیده

به­منظور ارزیابی واکنش خصوصیات جوانه­زنی بذرهای ناجورشکل خردل (سیاه و زرد) به تنش­های شوری و خشکی، دو آزمایش جداگانه به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و هفت تیمار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش­ها شامل فاکتورهای خشکی و شوری هر کدام در هفت سطح (صفر، 2- ، 4- ، 6- ، 8- ، 10- و 12- بار) و رنگ پوسته بذر در دو سطح (سیاه و زرد) بودند. نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی­دار تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه­زنی هر دو بذر (سیاه و زرد) بود. در هر دو بذر (سیاه و زرد) با افزیش میزان تنش شوری و خشکی تمام صفات اندازه­گیری شده کاهش پیدا کرد، اما این کاهش بسته به رنگ پوسته بذر متفاوت بود. مقاومت به تنش درصد جوانه­زنی در بذرهای زرد بالاتر از بذرهای سیاه بود، اما در صفات سرعت جوانه­زنی، طول ریشه­چه و ساقه­چه و بنیه بذر مقاومت بذرهای سیاه بیش­تر از بذرهای زرد بود. به­طورکلی یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که بذرهای سیاه خردل نسبت به بذرهای زرد دارای مقاومت بیش­تری در برابر هر دو تنش خشکی و شوری می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of seed coat colour on mustard (Brassica compestrisVar. Parkland) seed germination under salinity and drought stress

نویسندگان [English]

  • Hamid Sharifi 1
  • Morteza Goldani 2
  • Mohammad Ghiasabadi 1
  • Zeinab Sharifi 3
چکیده [English]

In order to assess the germination characteristics of mustard heteromorphic seeds (black and yellow) under salinity and drought stress, two separate experiments carried out as factorial based on completely randomized design with four replications and seven treatments in Agriculture Faculty of Ferdowsi University of Mashhad. The studied factors included salinity and drought treatments in seven levels (zero, -2, -4, -6, -8, -10 and -12 bar) and seed coat color in two levels (black and yellow). The results showed the significant and negative effect of salinity and drought stress on germination characteristics in both seed (black and yellow). In both seed (black and yellow), all measured germination indices reduced by increasing salinity and drought stress, but this reduction was different. Germination percentage of yellow seeds had more resistance to stress than black seeds. Germination rate, radical and plumule length and seed vigor index of black seeds was more resistance than yellow seeds. Generally findings of this research showed black seeds had more resistance to both of salinity and drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination rate
  • Heteromorphic seeds
  • Plumule
  • Radicle
  • Vigor index