علوم و تحقیقات بذر ایران (JMS) - واژه نامه اختصاصی