تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین گیاه Atriplex halimus

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مرتع‌داری دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

2 گروه آبخیزداری دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

3 گروه تولیدات گیاهی دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

تنش‎های خشکی و شوری یکی از مهمترین عامل محدود کننده در رشد گیاهان می‎باشد. بر این اساس به منظور بررسی خصوصیات جوانه‌زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین Atriplex halimus در مواجه با تنش‌های خشکی و شوری در مرحله جوانه‎زنی و گیاهچه‎ دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش‌های تنش خشکی و شوری در 5 سطح شامل 0، 4-، 8-، 12- و 16- بار بود که به ترتیب با استفاده از مانیتول و کلرید سدیم تحت دو آزمایش جداگانه اعمال شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر تنش‌های خشکی و شوری بر صفات درصد و سرعت جوانه‎زنی، ‎طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، شاخص بنیه بذر، وزن‎خشک ساقه‎چه و ریشه‎چه، غلظت کربوهیدرات محلول و پرولین A halimus در سطح یک درصد تاثیر معنی‌دار داشت. مقایسه میانگین نشان داد که کلیه صفات جوانه‌زنی با افزایش خشکی و شوری کاهش یافت. البته حداکثر طول ریشه‌چه در تیمار 4- بار خشکی و شوری مشاهده شد. در تمامی تیمارهای شوری گیاه قادر به جوانهزنی بود. اما در اعمال تنش خشکی تا غلظت 12- بار مانیتول جوانه‌زنی مشاهده شد. همچنین محتوی پرولین و کربوهیدرات محلول با افزایش تنش شوری و خشکی بهطور معنیداری افزایش پیدا کرد. به طور کلى، شاخصهای جوانهزنی و مورفولوژیکی گونه مورد مطالعه شرایط شوری را بهتر از خشکی تحمل کرد. همچنین در مرحله جوانهزنی نسبت به گیاهچه به تنش حساس بوده و وقوع تنش در این شرایط میتواند سبب کاهش درصد و سرعت جوانهزنی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of drought stress and salinity on germination, soluble carbohydrates and proline of Atriplex halimus

نویسندگان [English]

  • Azadeh Deilam 1
  • Hamed Rohani 2
  • Hosein Sabouri 3
  • Ebrahim Gholam Ali Pooralmadari 3
1 Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Gonbad
2 Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Gonbad
3 Plant Production Department, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Gonbad-Kavoos
چکیده [English]

Drought stress and salinity are one of the most important limiting factor in plant growth. Accordingly, in order to investigate the characteristics of germination, soluble carbohydrates and proline Atriplex halimus in the face of drought stress and salinity in germination and seedling stage, two separate experiments were carried out in a randomized complete block design with three replications. Drought stress and salinity tests were carried out at 5 levels including 0, 4, 8, 12 and 16 bar, which were subjected to two separate experiments using mannitol and sodium chloride, respectively. The results of this study showed that the effect of drought stress and salinity on germination percentage and germination rate, root and shoot length, seed vigor index, shoot and root dry weight, soluble carbohydrate and proline A. halimus Had a significant effect on the level of one percent. Comparison of mean showed that all germination traits decreased with increasing dryness and salinity. Maximum radicle length was observed in 4 times dry and salinity treatments. In all saline treatments, the plant was capable of germination. However, germination mannitol was observed at drought stress levels up to 12 bar. The content of proline and soluble carbohydrates also increased significantly with increasing salinity and drought stress. Generally, the germination and morphological indices of the studied species tolerated salinity conditions better than drought. Also, in the germination stage, it is sensitive to stress in the seedling and the occurrence of stress in these conditions can reduce the percentage and rate of germination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed vigor
  • Sodium Chloride
  • Mannitol
  • Hydroponics