ارزیابی پیش تیمارهای شیمیایی و فیزیکی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر علف هرز میاگروم (Myagrum perfoliatum L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشگاه رازی، کرمانشاه


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the chemical and physical treatments on seed germination characteristics of Myagrum (Myagrum perfoliatum L)

نویسندگان [English]

  • Farzad Mondani 1
  • Ashkan Jalilian 2
  • Atusa Olfati 2
1 Assistant Professor in Crop Ecology, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Engineering Science, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Razi University, Kermanshah