تأثیر سولفات‌مس بر شاخص‌های جوانه‌زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

10.22124/jms.2019.3591

چکیده

وجود سولفات‌مس در آب و خاک می‌تواند منجر به کاهش جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه و همچنین کاهش رشد و تولید گیاهان شود. بدین منظور آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل غلظت‌های مختلف سولفات‌مس (صفر، 10، 20، 30 و 40 میلی‌گرم در لیتر) و ارقام مختلف گندم (ارگ، بهار، بک‌کراس روشن و روشن) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین بنیه طولی (88/23 میلی‌متر)، بنیه وزنی (54/18 میلی‌گرم) و وزن خشک گیاهچه (54/18 میلی‌گرم) از رقم روشن در غلظت صفر سولفات‌مس حاصل شد. همچنین بیشترین میزان قندهای محلول کل (49/1 میلی‌گرم بر گرم وزن تر برگ) از رقم بک‌کراس روشن در غلظت 40 میلی‌گرم در لیتر سولفات‌مس و بیشترین میزان پرولین (79/0 میلی‌گرم بر گرم وزن تر برگ) از رقم بهار در غلظت 40 میلی‌گرم در لیتر سولفات‌مس به‌دست آمد. در بین اثرات اصلی سولفات‌مس بیشترین ذخیره مصرفی بذر (45/18 میلی‌گرم)، کارایی استفاده از ذخایر بذر (77/0 میلی‌گرم بر میلی‌گرم بذر)، درصد تخلیه ذخایر بذر (01/43 درصد) و سرعت جوانه‌زنی (19/11) از غلظت صفر و در بین ارقام مختلف گندم بیشترین ذخیره مصرفی بذر (10/18 میلی‌گرم) و درصد تخلیه ذخایر بذر (89/39 درصد) از رقم روشن، بیشترین کارایی استفاده از ذخایر بذر (76/0 میلی‌گرم بر میلی‌گرم بذر) از رقم ارگ و بیشترین سرعت جوانه‌زنی (94/10) از رقم بک‌کراس روشن حاصل شد. در بین ارقام مختلف گندم، رقم روشن و بک‌کراس روشن از لحاظ تحمل به سولفات‌مس نسبت به ارقام بهار و ارگ برتری داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of copper sulphate on germination indices and morphophysiological characteristics of four wheat cultivars (Triticum aestivum L.)

نویسندگان [English]

  • AliReza Yadavi
  • Eisa Maghsoodi
  • Jamileh Janzadeh Deh Sheikh
University of Yasooj
چکیده [English]

Existence of copper sulfate in water and soil could leads to decreasing of germination and seedling establishment and also reduction in growth and crop productivity. A factorial experiment was conducted as a completely randomized design with three replications in agriculture faculty of Yasouj University. Experimental factors were included different concentrations of copper sulfate (0, 10, 20, 30 and 40 mg per liter) and different cultivars of wheat (Arg, Bahar, Back cross roshan and Roshan), respectively. The results indicated that the most length vigor (23.88), weight vigor (18.54) and dry weight of seedlling (18.54) were obtained from Roshan cultivar in 0 concentration of copper sulfate. Also the highest slouble sugars content (1.49 µmol/g) was achieved from Back cross roshan cultivar in 40 concentration of copper sulfate and the most amount of proline (0.79 µm/g) from Bahar cultivar in 40 concentration of copper sulfate. Among the main effects of copper sulfate the highest seed consumptive reserve (18.45 mg), seed reserve utilization efficiency (0.77 mg/mg seed) and seed reserve depletion percentage (53.1 percent) was obtained form 0 concenteration of copper sulfate and among the different wheat cultivars the most seed consumptive reserve (18.10 mg) and seed reserve depletion percentage (39.89%) form Roshan cultivar, the highest seed reserve utilization efficiency (0.76 mg.mg-1 seed) from Arg cultivar and the most germination rate (10.94) were obtained from Back cross roshan cultivar. Among the different wheat cultivars, Roshan and Back crass roshan cultivars in terms of tolerance to copper sulphate were superior to Arg and Bahar cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumptive reserve
  • Depletion percentage
  • Germination rate
  • Seed vigor
  • Wheat