دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 265-404 

مقاله پژوهشی

ارزیابی شاخص‌های کیفی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه مرزنجوش (Origanum vulgare L.) تحت شرایط کشت ارگانیک و شیمیایی

صفحه 265-277

10.22124/jms.2020.4588

شیرین نیکو؛ بهرام میرشکاری؛ محمود پوریوسف میاندوآب؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالله حسن زاده قورت‌تپه


ارزیابی رویش و بنیه گیاهچه سه جمعیت گونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) تحت تأثیر روش‌های مختلف پرایمینگ در شرایط گلخانه

صفحه 341-350

10.22124/jms.2020.4594

محمدعلی علیزاده؛ نفیسه حسینی تودشکی؛ حمید سبحانیان؛ غلام‌رضا بخشی خانیکی؛ علی اشرف جعفری