نمایه نویسندگان

ا

 • اعظمی، محمد علی تاثیر تیمار پلی‌اتیلن‌گلایکول و اندازه بذر بر تنش اکسیداتیو و صفات گیاهچه‌ای ژنوتیپ‌های عدس توده‌ی ورزقان [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 53-66]
 • الفتی، جمالعلی بررسی تاثیر سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه چوچاق (Eryngium caucasicum Ttautv.) [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 29-39]
 • ایلکایی، محمدنبی اثر پرایمینگ با مواد ارگانیک بر جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های گیاهچه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت تنش خشکی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]

ب

 • بیرقدار کشکولی، آرمان بررسی صفات فیتوشیمیایی و روش‌های بهبود جوانه‌زنی بذر در جمعیت‌های گیاه دارویی کَبَر (Capparis spinosa L.) بومی ایران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 41-52]

پ

 • پاک‌نژاد، فرزاد اثر پرایمینگ با مواد ارگانیک بر جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های گیاهچه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت تنش خشکی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]

ت

 • تجددی طلب، کبری اثر هالوژناسیون، محتوای رطوبت و نوع بسته‌بندی بر انبارمانی بذر برنج [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 15-27]

ح

 • حیدرزاده، علی بررسی صفات فیتوشیمیایی و روش‌های بهبود جوانه‌زنی بذر در جمعیت‌های گیاه دارویی کَبَر (Capparis spinosa L.) بومی ایران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 41-52]
 • حسینی چالشتری، مریم اثر هالوژناسیون، محتوای رطوبت و نوع بسته‌بندی بر انبارمانی بذر برنج [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 15-27]
 • حمیداوغلی، یوسف بررسی تاثیر سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه چوچاق (Eryngium caucasicum Ttautv.) [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 29-39]

ر

 • رادمنش، پرویز بررسی صفات فیتوشیمیایی و روش‌های بهبود جوانه‌زنی بذر در جمعیت‌های گیاه دارویی کَبَر (Capparis spinosa L.) بومی ایران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 41-52]

ز

 • زارعی محمد آباد، مهدی بررسی تاثیر سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه چوچاق (Eryngium caucasicum Ttautv.) [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 29-39]

س

 • سعادت، هانیه اثر پرایمینگ و فرسودگی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های هیدرولیتیک و چرخه گلی‌اکسیلات در ذرت (Zea mays L.) [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 67-81]

ص

 • صدقی، محمد اثر پرایمینگ و فرسودگی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های هیدرولیتیک و چرخه گلی‌اکسیلات در ذرت (Zea mays L.) [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 67-81]

ط

 • طالعی، نگار بررسی تاثیر سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه چوچاق (Eryngium caucasicum Ttautv.) [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 29-39]

ک

 • کریم زاده، قاسم بررسی صفات فیتوشیمیایی و روش‌های بهبود جوانه‌زنی بذر در جمعیت‌های گیاه دارویی کَبَر (Capparis spinosa L.) بومی ایران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 41-52]
 • کلهر منفرد، روما اثر پرایمینگ با مواد ارگانیک بر جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های گیاهچه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت تنش خشکی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]

م

 • مجیدی شیلسر، فرزاد اثر هالوژناسیون، محتوای رطوبت و نوع بسته‌بندی بر انبارمانی بذر برنج [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 15-27]