بررسی صفات فیتوشیمیایی و روش‌های بهبود جوانه‌زنی بذر در جمعیت‌های گیاه دارویی کَبَر (Capparis spinosa L.) بومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی پردیس کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

2 گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی ، پردیس کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

4 گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

10.22124/jms.2023.23352.1729

چکیده

گیاه دارویی کَبَر (Capparis spinosa) مصارف دارویی،خوراکی، و صنعتی داشته و از زمان‌های بسیار دور جهت درمان بیماری‌های کلیوی، طحال، کبد، فلج، نقرس، و روماتیسم استفاده می‌شده است. خواب ناشی از پوسته سخت بذر از جمله مشکلات جوانه زنی بذر در این گیاه می‌باشد، به منظور ارزیابی روش‏های بهبود جوانه‌زنی و بررسی ویژگی‏های فیتوشیمیایی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت. در این آزمایش، جهت بهبود جوانه‏زنی، بذور چهار جمعیت (تهران، تربت‌جام، فیروزآباد، و برازجان) و شش تیمار بذری (شاهد، فراصوت، پتاسیم نیترات، جیبرلیک اسید، سرمادهی، و خراش‌دهی) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، خصوصیات فیتوشیمیایی جمعیت‏های ذکر شده مقایسه شد. نتایج بررسی صفات فیتوشیمیایی نشان داد که جمعیت تربت‌جام بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی را با IC50 برابر با 4/26 داشت. بیشترین میزان فنل کل برابر 03/227 میلی‌گرم معادل گالیک اسید بر گرم عصاره خشک و فلاونویید کل برابر با 54/71 میلی‌گرم کوئرستین بر گرم عصاره خشک از جمعیت تهران به‌دست آمد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه‏زنی با 62 درصد و بیشترین سرعت جوانه‏زنی با 5/3 درصد در روز در تیمار جمعیت فیروزآباد در شرایط خراش‏دهی مشاهد شد. علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان داد که در جمعیت تهران، تربت جام، فیروزآباد، و برازجان به ترتیب 55/6، 25/7، 44/3، و 25/11 برابر نسبت به شاهد افزایش درصد جوانه‏زنی نشان داد. با توجه به نتایج این تحقیق، جهت افزایش میزان جوانه‏زنی گیاه دارویی با ارزش کَبَر، استفاده از خراش‏دهی توصیه می‏گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on phytochemical traits and improving seed germination methods of Iranian endemic populations of caper (Capparis spinosa L.) medicinal plant

نویسندگان [English]

  • Parviz Radmanesh 1
  • Ghasem Karimzadeh 2
  • Arman Beyraghdar Kashkoli 3
  • Ali Heidarzadeh 4
1 Department of Plant Genetics and Breeding, College of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Plant Genetics and Breeding College of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Horticultural Sciences, College of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Tarbiat Modares, Iran
چکیده [English]

Caper, Capparis spinosa, has medicinal, edible, and industrial uses and has been used since ancient times to treat kidney, spleen, liver, paralysis, gout, and rheumatism diseases. Dormancy caused by hard seed shell is one of the problems of seed germination in this plant, In order to study on improving seed germination methods and biochemical characteristics, a factorial experiment on the basis of completely randomized design was conducted with three replications. To improve seed germination, four caper populations (Tehran, Torbat-e-Jam, Firuzabad, and Barazjan) were treated with six seed treatments (control, ultrasonic, potassium nitrate, gibberellic acid, chilling, and scarification). Phytochemical characteristics of the populations were also compared. The results of phytochemical traits showed that the Torbat-e-Jam population had the highest antioxidant activity with an IC50 equal to 26.4. The highest amount of total phenol equal to 227.03 mg of gallic acid per gram of dry extract, and total flavonoid equal to 71.54 mg of quercetin per gram of dry extract was obtained from Tehran population. The results showed that the highest percentage of germination with 62% and the highest germination rate with 3.5% per day was identified in the treatment of Firozabad population under scratching conditions. Also, the results of this study showed that in Tehran, Torbat-e-Jam, Firozabad, and Barazjan, the percentage of germination increased by 6.55, 7.25, 3.44, and 11.25 times, respectively compared to the controls. According to the results of the current study, seed scarification is recommended to increase the germination rate of a caper valuable medicinal plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed germination
  • Phytochemical traits
  • Caper
  • Medicinal plant
  • Capparis spinosa
Agah, F., Esmaeili, M. A., Farzam, M., and Abbasi, R. 2019. Effect of dormancy breaking treatments and seed bed medium on seed germination and morphology of Capparis spinosa L. seedlings. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 9(3): 45-57. (Journal)
Akkari, H., Bchir, F., Hajaji, S., Rekik, M., Sebai, E., Hamza, H., Darghouth, M. A., and Gharbi, M. 2016. Potential anthelmintic effect of Capparis spinosa as related to its polyphenolic content and antioxidant activity. Veterinarni Medicina, 61(6): 308-316. (Journal)
Alvandian. S., Vahedi, A., and Taghi-Zadh, R. 2014. The effect of ultrasound and chilling on seed germination medicinal plants (Myrtus communis L.). Journal of Seed Research, 3(3): 21-31. (In Persian) (Journal)
Bahrani, M. J., Ramazani Gask, M., Shekafandeh, A., and Taghvaei, M. 2008. Seed germination of wild caper (Capparis spinosa L., var. Parviflora) as affected by dormancy breaking treatments and salinity levels. Seed Science Technology, 36(3): 776-780. (In Persian) (Journal)
Bahrani, M. J., Ramazani Gask, M., Shekafandeh, A., and Taghvaei, M. 2008. Seed germination of wild caper (Capparis spinosa L. var. parviflora) as affected by dormancy breaking treatments and salinity levels. Seed Science and Technology, 36(3): 776-780. (Journal)
Baskin C. C., and Baskin J. M. 1998. Seeds: ecology, biogeography, and evaluation of dormancy and germination. San Diego, CA: Academic. 66 p. (Book)
Bhoyar, M., Mishra, G., Singh, R., and Singh, B. 2010. Effects of various dormancy breaking treatments on the germination of wild caper (Capparis spinosa) seeds from the cold arid desert of trans-Himalayas. Indian Journal of Agricultural Sciences. 80(7): 621-625. (Journal)
Booth, D. T., and Sowa, S, 2001. Respiration in dormant and non-dormant bitterbrush seeds. Journal of Arid Environment, 48: 35-39. (Journal)
Bozin B., Mimica-Dukic N., Samojlik L., and Jovin Agric, E. J. 2007. Antimicrobial and antioxidant properties of rosemary and sage (Rosmarinus officinalis L. and Salvia officinalis L., Lamiaceae) essential oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55: 7879-7885. (Journal)
Carra, A., Sajeva, M., Abbate, L., Siragusa, M., Sottile, F., and Carimi, F. 2012. In vitro plant regeneration of caper (Capparis spinosa L.) from floral explants and genetic stability of regenerants. Plant Cell, Tissue, and Organ Culture (PCTOC), 109(2): 373-381. (Journal)
Cirak, C., Kevseroglu, K., and Ayan, A. K. 2007. Breaking of seed dormancy in a Turkish endemic Hypericum species: Hypericum aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum by light and some pre-soaking treatments. Journal of Arid Environments, 68(1): 159-164. (Journal)
Cirak, C., Kevseroglu, K., and Ayan, A. K. 2007. Breaking of seed dormancy in a Turkish endemic Hypericum species: Hypericum aviculariifolium subsp. depilatum var. depilatum by light and some pre-soaking treatments. Journal of Arid Environments, 68(1): 159-164. (Journal)
Czabator, F. J. 1962. Germination value: An index combining speed and completeness of pine seed germination. Forest Science, 8: 386-396. (Journal)
Farokhi, M., Nabavikalat, S. M., and Rahbarian R. 2018. Evaluation of the effective methods of seed dormancy breaking (Fumaria parviflora Lam.). Journal of Seed Research, 2(7): 30-40. (In Persian) (Journal)
Fici, S. and Gianguzzi, L. 1997. Diversity and conservation in wild and cultivated Capparis in Sicily. Bocconea, 7: 437-443. (Journal)
Gavrilo, L. R., Tsirulnikov, E. M., and Davies, H. 1996. Application of focused for the stimulation of neural structures. Ultrasound in Medicine and Biology, 22(2): 179-192. (Journal)
George, R. and Ogden, Ph. 1993. What is an Assets Under Management? Rangeland Management Specialists, School of Renewable Natural Resources, College of Agriculture, University of Arizona, USA, 33 p. (Book)
Gordon, A. G. 1963. The use of ultrasound in agriculture. Ultrasonics, 1(2): 70-77. (Journal)
Greipsson, S. 2001. Effects of stratification and GA3 on seed germination of as and stabilizing grass Leymus arenarius used in reclamation. Seed Science and Technology, 29: 1-10. (Journal)
Hamed, A. R., Abdel-Shafeek, K. A., Abdel-Azim, N. S., Ismail, S. I., and Hammouda, F. M. 2007. Chemical investigation of some Capparis species growing in Egypt and their antioxidant activity. Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 4: 25-28. (Journal)
Jami Al Ahmadi, M. and Kafi, M. 2008. Kochia (Kochia scoparia): To be or not to be? In: M. Kafi and M.A. Khan (Eds.). Crop and Forage Production Using Saline Waters, Nam S and T Centre. Daya Publisher, New Delhi, India. (Book)
Keshvari, M., Abdali, N., Faryabi, A., and Zaremanesh, H. 2008. The Use of Ultrasonic Waves in Enhancing Germination Rate and Percentage in the Seeds of Garden-Cress (Lepidium sativum L.), Clover (Trifolium resupinatum L.), and Savory (Satureja L.). The 1st National Conference on Iranian Seed Science and Technology, Gorgan, Iran. (In Persian) (Conference)
Maguire, J. D. 1962. Speed of germination, aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science, 2: 176-177. (Journal)
Makkizadeh Tafti, M., Farhoudi, M. Rastifar, M., and Sadat Asilan, K. 2012. Methods of breaking seed dormancy in Caper (Capparis spinosa L.). Journal of Range and Desert Research, 18(4): 569-577. (In Persian) (Journal)
Maldini, M., Foddai, M., Natella, F., Addis, R., Chessa, M., Petretto, G. L., Tuberoso, C. I. G., and Pyntore, G. 2016. Metabolomic study of wild and cultivated caper (Capparis spinosa L.) from different areas of Sardinia and their comparative evaluation. Journal of Mass Spectrometry, 51(9): 716-728. (Journal)
Malekzade, S. M. and Fallah, S. 2015. Effects of seed priming methods on germination parameters of Ajowan (Carum copticum L.) seed. Iranian Journal of Seed Research, 1(2): 91-101. (In Persian) (Journal)
Mehra, V., Tripathi, J., and Powell, A. A. 2003. Aerated hydration treatment improves the response of Brassica juncea and Brassica campestris seeds to stress during germination. Seed Science Technology, 31: 57-70. (Journal)
Mishra, S. N, Toma, P. C., and Lakra, N. 2007. Medicinal and food value of Capparis. Indian Journal of Traditional Knowledge, 6(1): 230-238. (Journal)
Moraesdesouza, R. A., Oldoni, T. L. C., Regitano-D'Arce, M. A. B., and Alencar, S. M. 2008. Antioxidant activity and phenolic composition of herbal infusions consumed in Brazil. Cienciay Tecnologia Alimentaria 6(1): 7-41. (Journal)
Nadjafi, F., Bannayan, M., Tabrizi, L., and Rastgoo, M. 2006. Seed germination and dormancy breaking techniques for Ferula gummosa and Teucrium polium. Journal of Arid Environments, 64: 542-547. (In Persian) (Journal)
Olmez, Z., Gokturk, A., and Gulcu, S. 2006. Effects of cold stratification on germination rate and percentage of caper (Capparis ovata Desf.) seeds. Journal of Environmental Biology, 27(4): 667-670. (Journal)
Pascual, B., San Bautista, A., Imbernón, A., López-Galarza, S., Alagarda, J., and Maroto, J. V. 2004. Seed treatments for improved germination of caper (Capparis spinosa). Seed Science Technology, 32(2): 637-642. (Journal)
Scott, S. J., Jones, R. A., and Williams, W.A. 1984. Review of data analysis methods for seed germination. Crop Science. 24: 1192-1199. (Journal)
Sharma, A. D., Rathore, S. V. S., Srinivasan, K., and Tyagi, R. Y. 2014. Comparison of various seed priming methods for seed germination, seedling vigor and fruit yield in okra (Abelmoschus esculentus L. Moench). Scientia Horticulturae, 165: 75-81. (Journal)
Shimomura, S. 1990. The effects of ultrasonic irradiation on sprouting radish seed, Ultrasonic Symposium, Proceedings, IEEE, 3: 1665-1667. (Journal)
Slinkard, K. and Singleton, V. L. 1977. Total phenol analysis: automation and comparison with manual methods. American Journal of Enology and Viticulture, 28: 49-55. (Journal)
Smith R. J. and Winder M. L. 1996. Medicinal garden. In: The National Herb Garden Guidebook. Ober R., editor. Springfield, VA: The Herb Society of America; pp. 61-71. (Book)
Soyler, D. and Khawar, K. M. 2007. Seed germination of Caper (Capparis ovata var. Herbacea) using α naphthalene acetic acid and gibberellic acid. International Journal of Agriculture and Biology, 9(1): 35-37. (Journal)
Sozzi, G. and Chiesa, A. 1995. Improvement of caper (Capparis spinosa L.) seed germination by breaking seed coat-induced dormancy. Scientia Horticulturae, 62: 255-261. (Journal)
Suleiman, M. Kh., Bhat, N. R., Abdal, M. S., Jacob, S. H., Thomas, R. R., Al-Dossery, S., and Bella, R. 2009. Germination studies of Capparis spinosa L. Propagation of Ornamental Plants, 9(1): 35-38. (Journal)
Sun, Y. F., Liang, Z. S., Shan, C. J., Viernstein, H. and Unger, F. 2011. Comprehensive evaluation of natural antioxidants and antioxidant potentials in Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chou fruits based on geographical origin by TOPSIS method. Food Chemistry 124: 1612-1619. (Journal)
Tavili, A., Safari, B., and Saberi, M. 2009. Comparing effect of gibberellic acid and potassium nitrate application on germination enhancement of Salsola rigida. Rangeland, 3(2): 272-280. (In Persian) (Journal)
Toncer, O. G. and Tansi, S. 2000. The caper (Capparis ovata) culture in Turkey. Pakistanian Journal of Biological Science, 3: 568-570. (Journal)
Yaldagard, M., Mortazavi, A., and Tabatabaie, F. 2008. Application of ultrasonic waves as a priming technique for accelerating and enhancing the germination of barely seed: optimization of method by the Taguchi approach, The Institute of Brewing and Distilling, World Applied Sciences Journal, 3(1): 91-95. (Journal)
Zovko Koncić, M., Kremer, D., Karlović K., and Kosalec, I. 2010. Evaluation of antioxidant activities and phenolic content of Berberis vulgaris L. and Berberis croatica Horvat. Food and Chemical Toxicology, 48(8-9): 2176-2180. (Journal)