ارزیابی اثر عصاره‌ آبی گیاه تلخه (Acroptilon repens) بر جوانه‌زنی بذر و خصوصیات رشدی خرفه، گاو‌‌پنبه و گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانش آموخته دکتری تخصصی دانشگاه محقق اردبیلی Afsharazadbakht@uma.ac.ir

3 -


عنوان مقاله [English]

Study on the effect of Russian knapweed (Acroptilon repens) aqueous extract on seed germination and growth characteristics of purslane, common yellow mallow and wheat

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Alebrahim 1
  • afshar Azadbakht 2
  • Peyman Jafarzadeh gallo 3
1 Assoc. Prof, Faculty of Agriculture and Natural resources, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 University of Mohaghegh Ardabili
3 -