دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1397 
تأثیر رژیم‌های آبیاری برویژگی‌های جوانه زنی بذرلاین‌های امیدبخش کلزا

صفحه 35-46

10.22124/jms.2018.2944

محبوبه نادری فر؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ امیر حسین شیرانی راد


اثر عمق کاشت و پرایمینگ بذر بر پارامترهای سبز شدن و رشد اولیه گیاهچه عدس (Lens Culinaris L.)

صفحه 99-109

10.22124/jms.2018.2949

عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ محسن آذرنیا؛ علی نخ زری مقدم؛ معصومه نعیمی؛ سعید صفی خانی