اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چای ترش تحت تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار-گروه مهندسی زراعت-دانشکده کشاورزی-دانشگاه شهرکرد


عنوان مقاله [English]

Effect of seed priming with salicylic acid on seed germination and seedling growth of Hibiscus sabdariffa under drought stress

نویسندگان [English]

  • Elahe Ahmadpoor Dehkordi 1
  • Abdolrazagh Danesh Shahraki 2
  • Parisa Khosravi Lamjiri 1