اثر عمق کاشت و پرایمینگ بذر بر پارامترهای سبز شدن و رشد اولیه گیاهچه عدس (Lens Culinaris L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Gonbad University - Gonbad- Golestan Province - IRAN P.O. Box: 4971799151

2 هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

3 دانشگاه گنبد

4 دانشگاه گنبد کاووس


عنوان مقاله [English]

The effect of planting depth and seed priming on emergence and early seedling growth parameters of lentil (lens culinaris L.)

نویسندگان [English]

  • Abbas Biabani 1
  • Ali Nakhzari 2
  • Ali Rahemi 3
  • Masoumeh Naeimi 4
  • Mohsen Azarnia 4
  • saeid safikhani 4
1 Gonbad University - Gonbad- Golestan Province - IRAN P.O. Box: 4971799151
4 Gonbad university