دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تیر 1397 
تأثیر زمان برداشت برخصوصیات کمی و کیفی بذر بارهنگ‌کبیر (L. Plantago major)

صفحه 37-46

10.22124/jms.2018.2909

علیرضا ربیعی؛ احمد نظامی؛ مرتضی گلدانی؛ محمد خواجه حسینی؛ مهدی نصیری محلاتی