تأثیر محلول مویان بر شاخص‌های جوانه‌زنی کتان روغنی و کاسنی تحت تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر محلول مویان بر شاخص­های جوانه­زنی کتان روغنی و کاسنی تحت تنش شوری تحقیقی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد انجام گرفت. تیمارهای آزمایش، تنش شوری (شاهد، 3، 6، 9، 12 ­دسی­زیمنس بر متر) و محلول مویان (صفر، 1، 2، 3، 4 قسمت در میلیون) بودند. در این تحقیق صفات طول­ساقه­چه، ریشه­چه و گیاهچه، نسبت طول ریشه­چه به ساقه­چه، درصد و سرعت جوانه­زنی، وزن خشک گیاهچه و متوسط زمان جوانه­زنی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد اثر شوری و مویان بر اکثر صفات مورد آزمایش معنی­دار شدند. به­طوری­که غلظت 12 دسی­زیمنس شوری باعث کاهش 8/20 درصد طول گیاهچه و 3/8 درصد سرعت جوانه­زنی در گیاه کتان روغنی و کاهش 30 درصدی وزن خشک گیاهچه در گیاه کاسنی شد. محلول مویان با غلظت 3 قسمت در میلیون باعث افزایش میانگین طول ریشه­چه 107 درصد، طول گیاهچه 35 درصد، نسبت طول ریشه­چه به ساقه­چه 91 درصد و افزایش وزن خشک گیاهچه در گیاه کتان روغنی گردید. همچنین غلظت 2 قسمت در میلیون از محلول مویان در سطوح پایین شوری بیش­ترین طول ساقه­چه را در هر دو گیاه و طول ریشه­چه و نسبت طول ریشه­چه به ساقه­چه را در گیاه کاسنی ایجاد کرد. غلظت بالای مویان و سطوح پایین شوری نیز باعث کاهش مدت زمان جوانه شد. به­طور­کلی نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از محلول مویان می­تواند باعث بهبود شاخص­های جوانه­زنی و تا حدودی تعدیل اثر تنش شوری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of surfactant solution on flax oil and chicory seed germination indices under salt stress

نویسندگان [English]

  • Hasan Habibi 1
  • Hojjat Ataei Somagh 2
چکیده [English]

In order to study the effect of surfactant solution on of Flax oil and Chicory seed germination indices under salt stress, an experiment was carried out as factorial in a completely randomized design with 3 replications in the laboratory of Science and Seed Technology, Shahed University. Treatments were salinity (control, 3, 6, 9, 12 ds/m) and surfactant solution (0, 1, 2, 3, 4 ppm), respectively. In this experiment were studied treatments Shoot length, Root and Seedling, Root to shoot length ratio, germination Percentage, germination rate, Seedling dry weight and Mean germination Time. Results showed that salinity and concentrations of surfactant had significant effect on most traits. So that the salt concentration of 12 ds/m reduced seedling length and germination rate by 8.3% and 20.8% in Flax seed oil, respectively. Also 30% of the dry weight reduced in Chicory plant. Surfactant solution with concentration of 3 ppm increased 107 percent the average seedling root length, 35 percent length, 91 percent of radicle to shoot and seedling dry weight in Flax oil plant. Also the concentration of 2 ppm of surfactant at low salt levels produced the most plumule and radicle length on both plant, and produced the most radicle length and allometric of chicory plant. At high concentration of surfactant with low levels of salinity reduced the average time required for germination. In general, the results showed that surfactant solution can be improved the germination tests, as well as some adjusting for the salinity effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Root to shoot length ratio
  • seed germination rate
  • Salinity
  • surfactant solution