بررسی برخی خصوصیات بنیه بذر نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر سایه‌اندازی بر گیاه مادری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

عوامل محیطی موثر در طول دوره رشد و نمو گیاهان می‌توانند علاوه بر تعداد و اندازه بذر بر کیفیت بذر تولیدی اثر داشته باشند. بر این اساس، ابتدا در شرایط مزرعه، سطوح مختلف سایه­اندازی (0، 25، 50 و 75 درصد) در مراحل رشد (رویشی، زایشی و کل دوره رشد) بر گیاه نخود رقم ILC482 اعمال گردید. سپس روی بذور تولیدی، در شرایط آزمایشگاهی برخی آزمون‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه انجام گرفت. این آزمایش به­صورت فاکتوریل بر مبنای طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی طراحی گردید. در این آزمایش صفات اندازه و وزن بذر، ارزیابی رشد گیاهچه‌ها و شاخص‌های جوانه‌زنی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که خصوصیات بذر تولیدی و رشد گیاهچه تحت تأثیر تیمارهای سطوح سایه­اندازی، مراحل رشد و اثر متقابل بین آن­ها قرار گرفت. تیمار 75 درصد سایه­اندازی و در مرحله رشد رویشی دارای کم­ترین مقادیر وزن دانه (6/244 میلی‌گرم)، وزن خشک ریشه (4/28 میلی‌گرم) و وزن خشک ساقه (9/28 میلی‌گرم) گردید. خصوصیات جوانه­زنی فقط تحت تأثیر سطوح مختلف سایه‌اندازی قرار گرفت و با افزایش سایه­اندازی مقادیر صفات کم­تر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of some seed vigor characteristics of Chickpea (Cicer arietinum L.) under shading on mother plant

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eghbal Ghobadi
  • Lida Yari Kamrani
  • Mokhtar Ghobadi
  • Saeed Jalali Honarmand
چکیده [English]

Environmental factors during growth and development of plant can be in addition to the number and size of seed production effect on the qualities of seed production. Accordingly, first in the field treated different shading levels (0, 25, 50 and 75 percent) at growth stages (vegetative and reproductive phases and all of growth stages) on chickpea var. ILC482. Then, from produced seeds was carried out some germination tests and seedling growth under laboratory conditions. This exam was designed with a factorial experiment based on completely randomized design (CRD) with three replications at Laboratory of Crop Physiology, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University in 2014.  In this experiment examined seed size and weight, evaluation of seedlings growth and germination indices traits. The results showed that seed characteristics and seedling growth had under effects of shading levels, growth stages and interaction between of them. Shading treatment of 75 percent at vegetative stage had the lowest seed weight (244.6 mg), root dry weight (28.4 mg) and shoot dry weight (28.9 mg). Germination characteristics were only under the impression shading levels. And with the increase of shading levels were less traits values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • Germination characteristics
  • Seedling growth
  • Seed quality