اثر پیش‌تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی بذرهای خیار و هندوانه تحت تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

تنش شوری یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی می‌باشد که رشد و عملکرد گیاهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به­منظور بررسی اثر شوری و اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی بذرهای خیار رقم سوپر دومینوس و هندوانه رقم کریمسون سوئیت، دو آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای هر دو آزمایش شامل شوری در چهار سطح صفر، 2، 4 و 6 دسی­زیمنس بر متر، کلرید سدیم و اسید سالیسیلیک در سه سطح صفر، 5/0 و 1 میلی‌مولار بود. درصد و سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن تر و خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه، شاخص بنیه بذر و انرژی جوانه‌زنی بذر اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که شوری به­طور معنی­داری جوانه‌زنی و رشد گیاهچه را کاهش داد. کم­ترین درصد جوانه‌زنی در خیار (65/86 درصد) و هندوانه (63/69 درصد) و سرعت جوانه‌زنی در خیار (79/18) و هندوانه (33/10) و شاخص بنیه بذر در خیار (93/17) و هندوانه (59/9) در سطح شوری 6 دسی­زیمنس بر متر مشاهده شد. اسید سالیسیلیک شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای خیار و هندوانه را بهبود بخشید. بیش­ترین درصد جوانه­زنی در تیمار 1 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک در شرایط بدون شوری حاصل شد. با توجه به نتایج، می­توان پیش­تیمار بذرهای خیار و هندوانه با غلظت 1 میلی­مولار اسید سالیسیلیک را برای بهبود جوانه‌زنی و سرعت رشد گیاهچه در شرایط شوری توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salicylic acid pre-treatment on cucumber and watermelon seeds germination under salt stress

نویسندگان [English]

  • Salomeh Taheri
  • Taher Barzegar
  • Afsaneh Zaeemzadeh
چکیده [English]

Salinity is one of the most important environmental stresses that affect the growth and yield of plants. To study the effect of salinity and salicylic acid on germination of cucumber (Cucumis sativus cv. Super Dominus) and watermelon (Citrullus lanatus cv. Crimson Sweet) seeds, two factorial experiments were conducted in a completely randomized design with three replications. Treatments consisted of four levels of salinity (0, 2, 4, 6 ds/m sodium chloride) and three levels of salicylic acid (0, 0.5, 1 mM). The results showed that salinity significantly reduced seed germination and seedling growth. The lowest values of germination rate in cucumber (18.79) and watermelon (10.33), germination percentage in cucumber (86.65 percent) and watermelon (69.63) and seed vigor index in cucumber (17.93) and watermelon (9.59) was observed in 6 ds/m level of salinity. Salicylic acid improved germination parameters in both plant. The highest seed germination (97.98 percent) was obtained in the 1 mM level of SA under control condition. According to the results, pretreatment of cucumber and watermelon seeds by 1 mM SA can be proposed to improve seed germination and growth rate of seedling under salinity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy germination
  • Root length
  • Seedling growth
  • Seed vigor index
  • Treatment