تأثیر تصفیه‌وش و کرک‌گیری بر جوانه‌زنی بذر و بنیه گیاهچه پنبه(Gossypium hirsutum L.) رقم ساحل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال-کرج

2 کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات پنبه کشور-گرگان

3 کارشناس‌ارشد مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان-گرگان

4 کارشناس‌ارشد مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال-کرج

5 کارشناس‌ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال-کرج

چکیده

این تحقیق به­منظور بررسی تأثیر  تصفیه­وش و کرک­گیری بر جوانه­زنیبذر و بنیه گیاهچه پنبه رقم ساحل، تولید استان گلستان، به­صورت فاکتوریل برپایه طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل تصفیه­وش بذری تولید شده در 2 منطقه انبار الوم و گنبدکاووس(به­ترتیب در غرب و شرق استان) با دستگاه­های جین8 و 16 اره­ای در 2 کارخانه تصفیه­وش در 2 منطقه، تصفیه وش بذری با جین غلتکی دستی و جداسازی تارهای بلند با دست و کرک­گیری بذرها با اسیدسولفوریک بودند.. نتایج نشان داد اثرمتقابل منطقه تولید بذر و تصفیه­وشوکرک­­گیری بر صفات مورد بررسی معنی­دار بود. بذرهای تصفیه شده با جین غلتکی دستی و جین16 اره­ای و کرک­گیری نشده شرق استان، به­ترتیب بالاترین و پائین­ترین درصد گیاهچه­های عادی را داشتند.همچنین بذرهای تصفیه شده با دست و کرک­­گیری نشدهشرق استان، دارای کمترین درصد گیاهچه­های غیرعادی بودند. به­ترتیب کمترین و بیشترین متوسط زمان جوانه­زنی و ضریب سرعت جوانه­زنینیز مربوط به بذرهای با جین غلتکی دستی تصفیه شده و کرک­گیری نشدهغرب استان بودند.بذرهای با جین غلتکی دستی تصفیه شده و کرک­­گیری شده غربو تصفیه شده با جین16 اره­ای کارخانه پنبه پاک­کنی گنبداستانو کرک­­گیری نشده به­ترتیب از بیشترین و کمترین شاخص وزنی بنیه گیاهچه برخوردار بودند.همچنین بیشترین و کمترین شاخص طولی بنیه گیاهچه به­ترتیب به بذرهای کرک­­گیری شدهتصفیه شده با جین غلتکی دستیشرق استان و بذرهای کرک­­گیری نشده و با جین16 اره­ای کارخانه پنبه پاک­کنی گنبد تصفیه شده همین منطقه تعلق داشت.به­طورکلی براساس نتایج این تحقیق مشخص گردید، بذرهای تولید شده در شرق استان گلستان از حساسیت کمتری نسبت به کرک­گیری با اسید برخوردار بوده و برای تصفیه وش­های بذری این رقم؛ خصوصاً وش­های بذری تولید در غرب استان گلستان،می­توان از دستگاه جین غلطکی استفاده نمود تا آسیب خسارت مکانیکی پوسته بذر و اثر کرک­گیری با اسید بر قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر و گیاهچه کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of ginning and delinting on Sahel cotton(Gossypium hirsutumL.) cultivar seed germination and seedling vigor

نویسندگان [English]

  • Aidin Hamidi 1
  • Seyed Jalal Mirghasemi 2
  • Mehrnaz Mehravar 3
  • Viktoria Asgari 4
  • Masoomeh Hasani 5
چکیده [English]

In order to study the effect of ginning and delinting on Golestan province produced Sahel cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivar planting seed germination and seedling vigor, this research was carried out as factorial experiment based on completely randomized design by four replications. Treatments were including ginning of produced cottonseed in two regions, Anbar Oloom and Gonbad (respectively west and east regions of Golestan province) by8 an 16 saw gin machines at two ginning plants at two regions, ginning by manual roller gin machine and hand ginning and delinting by acid sulfuric.Results revealed that seed production region, cotton seed ginning methods and delinting interaction on studied traits was significant. Ginned by manual roller gin and 16 saw gin and not delinted seeds of province east, had respectively highest and lowest normal seedlings percent. Also hand ginned and not delinted seeds of province east had the lowest abnormal seedlings percent. Also lowest and highest mean germination time and coefficient of velocity of germination respectively related to west of province seeds which their cottonseed ginned by manual roller gin and not delinted. Not delinted and cottonseed ginned by manual roller gin seeds west of province and east of province not delinted and cottonseed ginned by16 saw gin machine of Gonbad ginning plant seeds respectively had most and lowest seedling weight vigor index. Also highest and lowest seedling length vigor index belonged to delinted and ginned by manual roller gin seeds of Golestan province east and not delinted and ginned by by16 saw gin machine of Gonbad ginning plant seeds of this region respectively. Totally, based on this research results revealed that, seeds produced at east of Golestan province had low susceptibility to acid delinting and recommended for Sahel cottonseed ginning, especially produced at west of Golestan province cottonseeds, roller ginning machine used till seed coat damage and delinting by acid effect on germination ability and seed and seedling vigor decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton
  • Delinting
  • Germination