دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-130 

مقاله پژوهشی

اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه دو رقم ذرت

صفحه 1-11

امین نهفته استرآباد؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخزری مقدم


گروه‌بندی ژنوتیپ‌های کلزا در تیمارهای مختلف تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی بر اساس تجزیه‌های آماری چند متغیره

صفحه 53-65

‌محمد محسن زاده گلفزانی؛ فائقه محمد؛ سید حسن حسنی کومله؛ حبیب‌الله سمیع‌زاده لاهیجی