دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

2. بررسی تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه گندم

صفحه 145-159

عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ فرشید حسنی؛ سید علی طباطبائی