دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه گندم

صفحه 145-159

10.22124/jms.2019.3594

عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ فرشید حسنی؛ سید علی طباطبائی