اثر پیش‌تیمار اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر جوانه‌زنی بذر و برخی خصوصیات جوانه‌زنی و فیزیولوژیک گیاهچه سرخارگل (توده محلی کلات)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد

2 دانشگاه شاهد

چکیده

به­منظور بررسی اثر پیش­تیمار بذر سرخارگل با اسید سالیسیلیک بر رشد گیاهچه سرخارگل، درصد و سرعت جوانه­زنی، طول و وزن خشک گیاهچه، مقدار پرولین و تغییر فعالیت آنزیم کاتالاز تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد در سال 1395 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل اسید سالیسیلیک در چهار سطح (صفر، 5/0، 1 و 2 میلی­مولار) و تنش خشکی در چهار سطح (عدم تنش، 2-، 4- و 6- بار) بود. پارامترهایی از قبیل درصد و سرعت جوانه­زنی، طول و وزن خشک گیاهچه، پرولین و فعالیت آنزیم کاتالاز اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که اثر اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر درصد و سرعت جوانه­زنی، طول و وزن خشک گیاهچه، پرولین و کاتالاز معنی­دار بود. تنش خشکی تا سطح 4- بار سبب افزایش درصد و سرعت جوانه­زنی، طول و وزن خشک گیاهچه، پرولین و فعالیت آنزیم کاتالاز شد. هورمون اسید سالیسیلیک در غلظت یک میلی­مولار بر افزایش پارامترهای اندازه­گیری­شده تاثیر گذارد بود. نتایج نشان داد که بهترین غلظت اسید سالیسیلیک برای مقابله با اثرات تنش خشکی، غلظت یک میلی­مولار در شرایط سطوح پایین تنش خشکی بود. بنابراین با افزایش سطوح تنش خشکی تیمار­کردن بذرها با هورمون اسید سالیسیلیک موثر نبود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of priming by salicylic acid and drought stress on seed germination and some physiological characteristics of (Echinacea angustifolia) seedling (Kalat landrac)

نویسندگان [English]

  • Arezoo Paravar 1
  • Saeideh Maleki Farahani 2
  • Nasrin Sadat Eisanezhad 2
  • Reyhaneh Sadeghi 2
1 University of Shahed
2 University of Shahed
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of seed priming with salicylic acid coneflower)Echinacea angustifolia( seedling growth, percentage and speed of germination, length and seedling dry weight, proline and change of catalase activityunder drought stress as a factorial design trial It was conducted with three replications inShahed University of laboratory of seed Science and Technology in 2017. The treatments include salicylic acid in four levels (nonpriming, 5.0, 1 and 2 mM) and drought in four levels (control, -2, -4 and -6 bar). Parameters such as percent germination, seedling dry weight and length, proline and catalase activity were measured.The salicylic acid was effected on increases the measured parameters in concentration 1 mM.The results showed that the best concentration of salicylic acid to counter the effects of drought stress, drought stress was a concentration of 1 mM at low level. Thus, increased levels of stress hormone treatment acorns salicylic acid were not effectiveconcentrations less stress and more positive impact less on dealing with drought stress created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Proline
  • Coneflower
  • Salicylic acid
  • Catalase