اثر پرایمینگ بر صفات رشدی و میزان اسیدهای چرب بذر همیشه بهار Calendula officinalisرقم قزوین تحت تنش اشعه فرابنفش و دما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد

چکیده

به­‌منظور بررسی اثرات پرایمینگ بر شاخص­های جوانه‌زنی و میزان اسیدهای چرب گیاهچه‌ بذور گیاه دارویی همیشه‌بهار تحت تنش اشعه فرابنفش و دما، آزمایشی به­‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. سطوح تیماری شامل 8 نوع پرایمینگ (سطوح 200 و 400 میلی‌گرم در لیتر از اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم، سطوح 5- و 10- بار از پلی‌اتیلن گلیکول، هیدروپرایمینگ و شاهد)، دو سطح دمایی (20 و 25 درجه سلسیوس) و دو سطح اشعه فرابنفش (0 و 15 دقیقه با 220 گاماسل و شدت3 kGy) بود. نتایج به دست آمده نشان داد، کاربرد اسید جیبرلیک با غلظت 200 میلی‌گرم در لیتر توانست تا حد زیادی آثار مخرب اشعه فرابنفش، را برطرف نماید. افزایش معنی­دار صفات جوانه­زنی از جمله درصد جوانه‌زنی و بنیه بذر در تیمارهایی که با اسید جیبرلیک تیمار شده بودند، مشاهده گردید که نشان‌دهنده برهم‌کنش مثبت این هورمون بر سایر تیمارها بود. بیش­ترین مقدار بنیه بذر و میزان اسیدهای چرب در تیمار اسید جیبرلیک 200 میلی‌گرم در لیتر، بدون اعمال تنش اشعه فرابنفش و تحت دمای 20 درجه سلسیوس مشاهده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of priming on seed germination characteristics and fatty acids content in marigold (Calendula officinalis L.) seeds under UV stress and temperature

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Akbari 1
  • Mehrab Yadegari 2
  • Behzad Hamedi 1
1 Faculty of Agriculture, Shahrekord, Branch, Islamic Azad University, Shahrekord
2 Department of Agronomy and Medicinal Plants, Faculty of Agriculture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord
چکیده [English]

In order to investigate the effects of seed priming on seed germination indices and fatty acids of marigold (Calendula officinalis L.) seeds under ultraviolet radiation and temperature, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with four replications. The levels of treatments contained of 8 types of priming (200 and 400 mg.l-1 of gibberellic acid and potassium nitrate, -5 and -10 bar levels of polyethylene glycol, hydroperiming and control), two temperature levels (20 and 25 ° C) and two levels of ultraviolet radiation (0 and 15 minutes with 220 gms with 3 k.Gy intensity). The results showed that the use of gibberellic acid at concentration of 200 mg.l-1 could largely eliminate the harmful effects of ultraviolet radiation. Significant excesses in germination traits such as germination percentage and seed vigour were observed in seeds treated with gibberellic acid. There was a positive interaction of this hormone with other treatments. The highest seed vigour and fatty acids content were observed in 200 mg.l-1 gibberellic acid treatment without ultraviolet irradiation at 20 ° C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halo-priming
  • Hormo-priming
  • Osmo-priming
  • Thermo-priming
  • UV