تاثیر انواع محیط کشت MS و N6 و هورمون‌های اکسینی و سیتوکینینی بر باززایی لاین‌ها‌ی گندم نان از ریزنمونه کولئوپتیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

چکیده

بهینه­سازی کشت بافت برای فرآیند انتقال ژن و تهیه گیاهان عاری از بیماری باکتریایی و ویروسی لازم و ضروری است. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1395 انجام گرفت. در گندم از ریزنمونه‌های مختلفی نظیر گل‌آذین، جنین نارس و جنین بالغ برای کشت بافت استفاده‌ شده است. یکی از معایب مهم گیاهان تک­لپه­ای این است که وقتی از جنین بالغ به‌­عنوان ریزنمونه استفاده می­شوند فراوانی باززایی از کالوس در مقایسه با جنین­های نابالغ کاهش می­یابد. در این آزمایش برای باززایی گیاه گندم از دو نوع محیط کشت MS و N6 و از هورمون­های اکسینی و سیتوکینی متفاوت روی ریزنمونه­های کولئوپتیلی استفاده شد. ارزیابی نتایج نشان داد که بهترین ژنوتیپ برای باززایی C-D-9 و در بین هورمون­های سیتوکینی مختلف بهترین هورمون BAP حاوی 2 میلی‌گرم در لیتر و در بین هورمون­های مختلف اکسینی بیش­ترین باززایی در محیط کشت حاوی 1میلی­گرم در لیتر IAA به­همراه 1میلی­گرم در لیتر  BAبه دست آمد. در محیط کشت­های مختلف MS، بالاترین میزان باززایی مربوط به محیط کشت MS(3) و در محیط کشت مختلف N6 بالاترین میزان باززایی مربوط به محیط کشت N6(3) بود. مقایسه محیط کشت MS با N6 در باززایی لاین­ها گندم نشان داد که محیط کشت MS نسبت به N6 بهتر عمل می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of MS and N6 media and auxin and cytokinin hormones on regeneration of bread wheat lines from coleoptile explants

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Gholami
  • AliReza Tarinezhad
Department of Agriculture Biotechnology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz
چکیده [English]

Optimizing tissue culture for the gene transfer process and the preparation of plants free from bacterial and viral diseases is necessary. This experiment was conducted as factorial in a completely randomized design with 3 replications in the Biotechnology Laboratory of the agricultural faculty of Azarbaijan Shahid Madani university in 2016. In wheat Various explants such as inflorescences, mature embryos and adult embryos have been used for tissue culture. One of the major disadvantages of monocots plants is that when the adult embryo is used as an explant, the frequency of regeneration of callus decreases in comparison with immature embryos. In this experiment, for wheat regeneration was used two different media: MS and N6, and different auxin and cytokines hormones. The results showed that the best genotype for regeneration was CD-9 and among different cytokine hormones, the best was BAP hormone containing 2 mg / L, and among different hormones of auxin, the highest regeneration obtained in the medium containing 1 mg / L IAA with BA 1mg / L. In MS culture medium, the highest regeneration rate was observed for MS(3) medium  and in N6 medium, regeneration was highest for N6(3). Comparison of MS medium with N6 in regeneration of wheat cultivars showed that MS medium is better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coleoptile explants
  • Regeneration
  • auxin
  • Cytokinin
  • MS
  • N6
Ahmadabadi, M., Ruf, S. and Bock, R. 2007. A leaf-based regeneration and transformation system for maize (Zea mays L). Transgenic Science, 16(4): 437-448. (Journal)
Aydin, M., Tosun, M. and Haliloglu, K. 2011. Pant regeneration in wheat mature embryo culture. African Journal of Biotechnology, 10: 15749-15755. (Journal)
Aydin, M., Tosun, M. and Haliloglu, K. 2013. Plant regeneration in wheat mature embryo culture. African Journal of Biotechnology, 10: 15749-15755. (Journal)
Aydin, M., Taspinar, M.S., Arslan, E., Sigmaz, B. and Agar, G. 2015. Auxin effects on somaclonal variation and plant regeneration from mature embryo of barley (Hordeum vulgare L.). Pakistan Journal of Botany, 47(5): 1749-1757. (Journal)
Badr Eldin, A., Saeed, E., Marmar, A., Siddig, E., Aisha Ohag, O., Adil, A. and Hussein, E. 2012. A simple and efficient protocol for callus induction and regeneration from wheat (Triticum aestivum L.) mature embryos. International Journal of Science and Research (IJSR)ISSN (Online): 2319-7064. (Journal)
Ben Amer, L.M., Korzum, V., Worland, A.J. and Borber, A .1999. Genetic mapping of QTL controlling tissue-culture response on chromosome 2B of wheat (Triticum aestivum L.) in relation to major genes and RFLP markers. Theoretical and Applied Genetics, 94: 1047-1052. (Journal)
Bi, R.M., Kou, M., Chen, L.G., Mao, S.R. and Wang, H.G. 2007. Plant regeneration through callus initiation from mature embryo of Triticum. Plant Breeding, 126: 9- 12. (Journal)
Carman, J.G., Jefferson, N.E. and Campbell, W.F. 1988. Induction of embryogenic (Triticum aestivum L.) calli: I. Quantification of genotype and culture medium effects. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 10: 101-106. (Journal)
Chowdhury, S.H., Kato, K., Yamamoto, Y. and Hayashi, K. 1991. Varietal variation in plant regeneing, ration capacity from immature embryos among common wheat cultivars. Japanese Journal of Breeding, 41: 443-450. (Journal)
Daffalla, H., Abdellatef, E., Elhadi, A. and Khalafalla, M. 2011. Effect of growth regulators on In Vitro morphogenic response of Boscia senegalensis (Pers.) Lam. Poir. using mature zygotic embryos explants. Biotechnology Research International, 1-8. (Journal)
Erkoyuncu, M.T. and Yorgancilar, M. 2016. Efficient callus induction and plantlets regeneration from mature embryo culture of barley (Hordeum vulgare L.) Genotypes. International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering, 10(6): 347-353. (Journal)
Fahmy, A.H., Li, J., El-Wafa, W.A., El-Khodary, S.E. and El Shihy, O.M. 2012. Effects of different combinations of benzyl adenine and indole acetic acid concentrations on In vitro plant regeneration in hexaploid wheat. GM Crops and Food-Biotechnology in Agriculture and the Food Chain, 3(2):111-114. (Journal)
Farsi, M. and Zolali, J. 2008. Introduction to plant biotechnology. 4th Edition. Ferdowsi University of Mashhad. 495 pp.(In Persian)(Book)
Hagio, T., Ichiri, S.S. and Yamada, T. 2002. Efficient plant regeneration through morphogenesis in Japanese commercial variety of wheat. In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant, 38: 1394. (Journal)
Hakam, N., Udupa, S.M., Rabha, A., Ibriz, M. and Iraq, D. 2015. Efficient callus induction and plantlets regeneration in bread wheat using immature and mature embryos. International Journal of Biotechnology Research, 3(1). 1-9. (Journal)
Ho, W.J. and Vasil, I.K. 1983. Somatic embryogenesis in sugarcane (Sacharrum officinarum L.). I: The morphology and ontogeny of somatic embryos. Protoplasma, 118: 169-180. (Journal)
Islam, M.M., Remme, R.N., Biswas, D. and Yesmin, F. 2015. In vitro plant regeneration from mature embryos of wheat (Triticum aestivum L.). International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2(4): 669-672. (Journal)
Kazemi Arbath, H. 2005. Cereal morphology and physiology. Tabriz University Press. (In Persian)(Book)
Kintzois, S., Triantafyllou, M. and Drossopoulos, J.B. 1996. Effect of genotype and different growth regulator treatments on callus induction: proliferation and plant regeneration from mature wheat embryos. Cereal Research Communications, 24: 147-153. (Journal)
Luica, A., Felix, F.I., Federizzi, L.C., Lange, C.E. and Handel, L. 1997. Genetics of regeneration of wheat (Triticum aestivum L.) plants. Brazilian Journal of Genetics, 15: 473-479. (Journal)
Mehmood, K., Arsshad, M., Muhammad, A.G. and Razzaq, A. 2013. Tissue culture responses of some wheat (Triticum aestivum L.) cultivars grown in Pakistan. Pakistan Journal of Botany, 45: 545-549. (Journal)
 
Mendoza, M.G. and Kaeppler, H.F. 2002. Auxin and sugar effects on callus induction and plant regeneration frequencies from mature embryos of wheat (Triticum aestivum L.). In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant, 38: 39-45. (Journal)
NouriDelavar, M.Z. and Arzani, A. 2000. Analysis of callus induction and plant regeneration from immature embryo of rice cultivars. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 4(4): 57-71.(In Persian)(Journal)
Ozgen, M., Turet, M., Ozcan, S. and Sancak, C. 1996. Callus induction and plant regeneration from immature and mature embryos of winter wheat genotypes. Plant Breeding, 115: 4555-458. (Journal)
Rashid, A., Qureshi, R.H., Hollington, P.A. and Jones, R.G.W. 1999. Comparative response of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars to salinity at seedling stage. Journal of Agronomy and Crop Science, 182: 199-207. (Journal)
Ren, J., Wang, X. and Yın, J. 2010. Dicamba and sugar effects on callus induction and plant regeneration from mature embryo culture of wheat. Agricultural Sciences in China, 9(1): 31-37. (Journal)
Satyvathi, V.V., Jauhar, P.P., Elias, E.M. and Rao, M.B. 2004. Effects of growth regulators on in vitro plant regeneration in durum wheat. Crop Science, 44: 1839-1846. (Journal)
Tarinejad, A., Toorchi, M., Habashi, A. and Pellegrineschi, A. 2007. Optimization of gene transfer in Iranian bread wheat cultivars by biolistic bombardment. Journal of Food, Agriculture and Environment, 5(3 and 4): 237-241. (Journal)
Turhan, H. and Baser, I. 2003. Callus induction with mature embryo culture technique in winter wheat (Triticum aestivum L.). Indian Journal of Agricultural Sciences, 73: 399-401. (Journal)
Wang, C.T. and Wei, Z.M. 2004. Embryogenesis and regeneration of green plantlets from wheat (Triticum aestivum L.) leaf base. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 77: 149-156. (Journal)
Yu, Y., Wang, J., Zhu, M.L. and Wei, Z.M. 2008. Optimization of mature embryo based high frequency callus induction and plant regeneration from elite wheat cultivars grown in China. Plant Breeding, 127: 249-255. (Journal)
Zale, M.J., Harmony, B.W., Kimberlee, K.K. and Camille, M.S. 2004. Callus induction and plant regeneration from mature embryos of a diverse set of wheat genotypes. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 76: 277-281. (Journal)