تاثیر انواع محیط کشت MS و N6 و هورمون‌های اکسینی و سیتوکینینی بر باززایی لاین‌ها‌ی گندم نان از ریزنمونه کولئوپتیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

چکیده

بهینه­سازی کشت بافت برای فرآیند انتقال ژن و تهیه گیاهان عاری از بیماری باکتریایی و ویروسی لازم و ضروری است. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1395 انجام گرفت. در گندم از ریزنمونه‌های مختلفی نظیر گل‌آذین، جنین نارس و جنین بالغ برای کشت بافت استفاده‌ شده است. یکی از معایب مهم گیاهان تک­لپه­ای این است که وقتی از جنین بالغ به‌­عنوان ریزنمونه استفاده می­شوند فراوانی باززایی از کالوس در مقایسه با جنین­های نابالغ کاهش می­یابد. در این آزمایش برای باززایی گیاه گندم از دو نوع محیط کشت MS و N6 و از هورمون­های اکسینی و سیتوکینی متفاوت روی ریزنمونه­های کولئوپتیلی استفاده شد. ارزیابی نتایج نشان داد که بهترین ژنوتیپ برای باززایی C-D-9 و در بین هورمون­های سیتوکینی مختلف بهترین هورمون BAP حاوی 2 میلی‌گرم در لیتر و در بین هورمون­های مختلف اکسینی بیش­ترین باززایی در محیط کشت حاوی 1میلی­گرم در لیتر IAA به­همراه 1میلی­گرم در لیتر  BAبه دست آمد. در محیط کشت­های مختلف MS، بالاترین میزان باززایی مربوط به محیط کشت MS(3) و در محیط کشت مختلف N6 بالاترین میزان باززایی مربوط به محیط کشت N6(3) بود. مقایسه محیط کشت MS با N6 در باززایی لاین­ها گندم نشان داد که محیط کشت MS نسبت به N6 بهتر عمل می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of MS and N6 media and auxin and cytokinin hormones on regeneration of bread wheat lines from coleoptile explants

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Gholami
  • AliReza Tarinezhad
Department of Agriculture Biotechnology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz
چکیده [English]

Optimizing tissue culture for the gene transfer process and the preparation of plants free from bacterial and viral diseases is necessary. This experiment was conducted as factorial in a completely randomized design with 3 replications in the Biotechnology Laboratory of the agricultural faculty of Azarbaijan Shahid Madani university in 2016. In wheat Various explants such as inflorescences, mature embryos and adult embryos have been used for tissue culture. One of the major disadvantages of monocots plants is that when the adult embryo is used as an explant, the frequency of regeneration of callus decreases in comparison with immature embryos. In this experiment, for wheat regeneration was used two different media: MS and N6, and different auxin and cytokines hormones. The results showed that the best genotype for regeneration was CD-9 and among different cytokine hormones, the best was BAP hormone containing 2 mg / L, and among different hormones of auxin, the highest regeneration obtained in the medium containing 1 mg / L IAA with BA 1mg / L. In MS culture medium, the highest regeneration rate was observed for MS(3) medium  and in N6 medium, regeneration was highest for N6(3). Comparison of MS medium with N6 in regeneration of wheat cultivars showed that MS medium is better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coleoptile explants
  • Regeneration
  • auxin
  • Cytokinin
  • MS
  • N6