دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-150 
اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری

صفحه 121-132

10.22124/jms.2019.3592

نسرین سادات عیسی نژاد؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده